Neljas õppeaasta on läbi

Eile läks teele meie esimene 9. klassi. Kokku 18 noort said lõputunnistuse ja lennuraamatu, kuhu kõik õpetajad olid noortele kaas öelnud oma soojad sõnad. Oma nimi jäädvustati lennuraamatusse, Õpilased meenutasid oma kõnes soojalt kokk Ljudat, kes neile ikka suuremad portsud pani ja lõbusaid asendustunde aastate jooksul.  Oldi tänulikud saadud teadmiste ja oskuste üle ning sõnastati enda jaoks vastutuse koht otsuste eest, mis ühe kooli lõpuga alati kaasneb. 

Samal hommikul lõpetas pidulikult õppeaasta ka kogu koolipere. Meenutati õppeaastat,  vaadati ühiselt distantsõppe ajal valminud lõiminguprojektide omaloomingulisi töid, mis olid kokku koondatud Kristiina Pakosta ja Anneli Orava poolt. Hoolekogu annetas kuldse tunnusmärgi õpetajale, kes on meie kõigi hinnangul panustanud õpilaste aregusse, vedanud kooli väärtuskasvatust, innustanud õpetajaskonda ühistegevustele. Märgi saajaks on Saskia Tärk.  Tema õppeülesanded olid kõige enam silma jäänud vanematele ka distantsõppe ajal. 

Uude õppeaastasse minnakse teadmisega, et kooli loodusmatkad said KIK-i rahastuse ja raha eraldati ka looduslaagriks. Liitutakse GLOBE Eesti ja VEPA programmidega.  Kooliteed on alustamas kolm klassitäit noori ning uues lõpetavas lennus on koolil lõpuks valmistumas juba kahe klassi jagu õpilasi.

Kena suve ja uute kohtumisteni!

 

E-õppe korraldamisest Järveküla Koolis 13.03.-27.03.2020

Koroonaviiruse tõkestamiseks andis Rae vallavalitsus korralduse kõikides Rae valla koolides alates 13.03.2020 õppetöö ajutiselt kuni 27.03.2020 (ka.) korraldada koduõppena e-õppe võimalusi kasutades. Täpsemad juhtnöörid õppekorraldusest on jagatud kogu kooliga Stuudiumis.
Õppevahendeid saab koolihoonest kätte täna (13.03.2020) kell 20:00-ni.

“Tööle Kaasa!” 2020

17.-21. veebruaril on käimas üle-eestiline Kaubandus- ja Tööstuskoja algatus “Tööle Kaasa!”.
Järveküla Kool kogu koosseisus võttis projektist osa juba teist aastat. Algatus toetab meie õppekavas käsitletava elukestva õppe ja karjääri planeerimise elluviimist. Aitame õpilastel leida oma EluKutset, sest töömaailmas orienteerumine on üha keerulisem. Koolina saame kaasa aidata noorte teadlike otsuste tegemisel kutsevalikul.

17. veebruaril oli meie koolist oma vanematega tööl kaasas üle 300 õpilase. Ülesandeks oli jälgida vanema tööd ja mõtestada enda jaoks, miks on töö tähtis, millised oskused ja teadmised on vajalikud, mis meeldis ja ei meeldinud, millised isikuomadused ja väärtused on eelduseks töö tegemisel. Töölehtedelt saadud tagasiside näitab, et päev täitis oma eesmärki ja lastele meeldis oma vanemaga koos tööl olla.

I kooliastmes (1.-3. klassid) uurisid õpilased, miks erinevad ametid on tähtsad, millised ametid on üldse olemas ja millised oskused on erinevate tööde tegemisel vajalikud.
Lapsed õppisid: “igal eestlasel peab olema ID kaart”, “inimestel on riigis õigused ja kohustused”, “laste õpetamine on väga tähtis”, “tuleb tervislikumalt elada”, “ehitisi tuleb kontrollida”, “tuleb kontrollida kuidas raha on kasutatud”. Üsna mitmed lapsed tõdesid, et tööpäev kestis liiga vähe.

II kooliastmes (4.-6. klassid) tuli töölehe abil analüüsida vanema töö ning lapse enda isikuomaduste ja lemmikõppeainete sobivust antud tööga. Selgitati töökoha väärtusi ning tõdeti, et huvidega tegelemine arendab ja aitab kaasa eriala valikule. Selleks, et tulevikus tööelus hästi läheks, jagasid lapsevanemad noortele järgmisi õpetusi: “tuleb õppida reaalaineid ja võõrkeeli”, “juba põhikoolis tuleb mõelda karjäärivalikutele”, “oluline on õppida sotsiaalseid oskusi”, “tuleb olla ise ettevõtlik”.

III kooliastmes (7.-8. klassid) õppisid noored tundma, milliseid oskusi läheb vaja vanemal tööülesannete täitmisel ja kuidas tuleb töökohal oma tervist hoida. Lapsevanemad suures enamuses nentisid, et nad ei muudaks oma praegust elukutset ja et neile meeldib nende töö. Ka siin kooliastmes soovitas valdavas enamuses vanemaid noortel rohkem tähelepanu pöörata reaalainetele.

Meie kooli esimene lend ehk siis 9. klass käis samal päeval Jüri Gümnaasiumis tutvumas gümnaasiumi elu ja oluga. Pärast seda käidi Rae vallamajas kuulamas, mida tähendab avalik teenistus, milliste elukutsete esindajatest on Rae vallas puudust ja millised on edasiõppimise võimalused koduvallas.
Õpetajad olid omakorda enesetäiendamisel Eestimaa erinevates koolides. Ka nendel tuli anda tagasisidet koolides kogetu ja õpitu kohta. Tutvuti lähemalt teistmoodi õppekorraldusega, õpilasekeskse õppimise ja õpetamisega, coaching põhimõtetega, erinevate ainetundide lõimingutega. Tagasi tuldi mitmete põnevate ettepanekutega, mida saaksime meie oma koolis tulevikus muuta.

See ei ole veel kõik. Algatuse “Tööle Kaasa!” raames avas meie kool 19. veebruaril tööandjana uksed ka oma töötajate lastele. Meil oli külas 12 last vanuses 5 – 16 aastat. Päeva jooksul said lapsed vaadelda oma vanema tööd, meisterdada, proovida kätt digimaailmas ja tutvuda meie loodusklassiga.

Tänud meie kooli lastevanematele päeva kordamineku eest!
Aitäh abilistele!
Oleme tegusad ja ettevõtlikud edasi!

1. klassi astuja vanematele

Järveküla Kooli astumiseks esitatakse taotluse e-keskkonnas ARNO või vallavalitsuse kehtestatud vormil allkirjastatuna 10. veebruarist 31. märtsini vallavalitsusele.

Komisjon määrab esimesse klassi astuda soovivale lapsele elukohajärgse kooli
hiljemalt 15. aprilliks.

Vallavalitsus teavitab vanemat esimese klassi õpilase elukohajärgse kooli
määramisest e-keskkonna ARNO kaudu hiljemalt 30. aprilliks.

Õpilase arvamine kooli nimekirja kinnitatakse kooli poolt e-keskkonnas ARNO
hiljemalt 30. maiks.

10. juuniks esitab vanem e-keskkonna ARNO kaudu koolile järgmised
lisadokumendid:
1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või
tõendi) ärakiri;
2) koolivalmiduskaart;
3) nõustamiskomisjoni otsus selle olemasolul;
4) väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul.

Lapse arvamine Järveküla kooli 1. klassi õpilaste nimekirja kinnitatakse kooli
direktori poolt hiljemalt 15. juuniks.

Avatud uste päev koolis on 25. veebruaril kell 18.00.

Haridusinnovatsioon

Äsja sai kokkuvõte tehtud HITSA haridusinnovatsiooni piloteerimise tulemustest, sest Järveküla Koolis katsetati Sphero RVR komplekte. Ainar Prääm koos oma õpilastega katsetas roboteid tunnis ja kokuvõtva hinnanguga saate tutvuda siin: bit.ly/30idhJf

 

Praktikant Saksamaalt

Neljapäeval, 31. oktoobril osales 4. ja 5. klasside saksa keele tundides praktikant Sina Hercher Saksamaalt, Baden-Württembergi liidumaalt.
20-aastane Sina õpib Saksamaal pangatöötajaks ja külastas oma välispraktika raames erinevaid saksa keele ja kultuuri vahendamisega tegelevaid organisatsioone. Ta osales saksa keele tundides Tallinna Saksa Kultuuriinstituudis ja ka meie koolis, kus talle hakkas silma, et meie õpilased tegutsevad tunnis asjalikult ja rahulikult. Talle avaldasid muljet laste Halloweeni kostüümid. Nii laialdast selle päeva tähistamist enda kooliajal ei olnud ta kogenud.
Hetkel on Sina juba tagasi kodumaal ja jätkab finantsala õpinguid.

Uus õppeaasta arvudes

Järveküla Koolis alustab uuel õppeaastal 732 õpilast. 137 neist astub esimesse klassi. Koolis töötab 89 inimest. Kokku on koolis 36 klassikomplekti. Kooli neljandal tegutsemisaastal toimub õppetöö 1.-9. klassini.

Lennukat õppeaastat!

2019/2020.  õa õpikute laenutamine

Uue õppeaasta õpikud ja töövihikud saavad õpilased kooli raamatukogust õpilaspileti alusel järgmistel aegadel:

KOLMAPÄEV, 28. AUGUST

9:00-10:00 9. klass

10:00 -12:00 8. klassid

13:00-15:00 7. klassid

NELJAPÄEV, 29. AUGUST

9:00-11:00 6. klassid

11:00-13:00 5. klassid

14:00-16:00 4. klassid

REEDE, 30. AUGUST

9:00-12:00 3. klassid

13:00-16:00 2. klassid

1. klassid saavad Aabitsa esimese koolipäeva pidulikul aktusel ja töövihikud klassijuhatajalt.

 

Õpilastele, kellel on raamatukogule tagastamata eelmise õppeaasta õpikud või asendamata rikutud õpikud uusi  õpikuid enne võlgnevuste likvideerimist ei laenutata.

Järveküla Kooli poistekooril on nüüd oma lipp

Viimase koolipäeva akusel oli poistekoori poistel põhjust rõõmustamiseks, sest Järveküla Kooli poistekoorile kingiti oma lipp, millega uhkelt laulupeo rongkäigus sammuda. Lipu kinkisid poistekoorile lapsevanemad Anne ja Kalmer Kendaru. Nende poeg Robin on olnud   aktiivne lauljana poiste ansamblis, solistina ja kooriga pea kõigil meie üritustel. Anne on naiskoori liige.

Suur aitäh perekond Kendarule selle toreda kingi eest!

Viimase koolipäeva aktus

11. juunil kogunesime kogu kooliperega spordisaali, et suvele vastu minna ning vaadata tagasi möödunud õppeaastale. Tunnustasime tublisid õpilasi ning õpetajaid ja lisaks muusikalistele etteasteltele meenutasime, mida sellel õppeaastal korda saadetud sai.

Samuti kuulutasime välja juba traditsioonks kujunenud enim õpilase arengusse panustanud Järveküla Kooli töötaja 2019.
Oleme koolina tänulikud, et Nordecon AS aitab meil esile tõsta koolis õpilastega tegelevate inimeste tööd. Preemia saab kooli töötaja, kes vanemate ja laste arvates panustab enim konkreetse õpilase arengusse. See preemia aitab laiendada arusaamu õppe- ja kasvatustöö olemusest ning vaatenurkadest õpilase arengu märkamisel. Sellel õppeaastal pälvisid preemia 1.b ja 1.f klassi klassijuhatajad Triinu Eglit ning Krislyn Kaljula.

Kooli aumärgid pälvisd aga 3.e klassi õpilased Lisette Turvas ja Sonna Matsi ning klassijuhataja Merike Sepp, kes esindasid meid edukalt Õpilaste Teadusfestivalil.

Ilusat suve kogu kooliperele!