Hoolekogu

Lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõikest 2, Rae Vallavalitsuse 2. septembri 2020 määrusest nr 17 „Rae valla munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ ning kooli direktori taotlustest, Rae Vallavalitsus annab korralduse:
1. Järveküla Kooli hoolekogu 2022/2023. õ.-a. on kinnitamisel.

Protokollid 2022/23

If you have a deadline looming, you might be considering hiring an essay writer for you. These services will work to meet this deadline. You don't have to worry about completing your papers on time; they will work quickly and efficiently to meet your requirements. You can also be assured that their writers will provide top-quality writing and won't reveal your identity to the writer. The essay writing services will ensure that you get exactly what you need, and that they will follow the deadline to the letter.