Üldinfo koolist

Kooli väärtused

 1. Õppimine on elustiil. Õppijatena käsitletakse koolipere tervikuna. Õppe- ja kasvatustöö korraldamisel lähtutakse kohalikest ja rahvusvahelistest suundumustest, leitakse arenguvõimalusi ja otsitakse innovaatilisi lahendusi.
 2. Järveküla Kooli õpilane on:
 • avatud suhtleja,
 • uudishimulik mõtleja,
 • eneseteadlik looja,
 • tasakaalukas riskija,
 • koostöine vastutaja.
 1. Õppe- ja kasvatustöö on suunatud sellele, et õppijas arendatakse aktiivsust, koostööoskust, ettevõtlikkust, leidlikkust/innovaatilisust ja lahendustele orienteeritust.
 2. Olulisel kohal on uurimuslik õpe, kriitiline mõtlemine ja tõenduspõhine otsustamine.
 3. Teineteisega suhtlemise aluseks on avatus, sallivus, oskus oma seisukohti põhjendada ning üksteiselt õppida.
 4. Õppetöö korralduses ja õpikeskkonna kujundamisel arvestatakse koolipere liikmete eripäradega.
 5. Õpetaja on õpilase jaoks mentor, suunaja ja õpipartner.
 6. Kool lähtub oma tegevuste planeerimisel kogukonna vajadustest.
 7. Kooli õppe- ja kasvatustöö toetab Eesti riigi, keele ja kultuuri ning kodanikuaktiivsuse arengut.
 8. Kooli toimimine korraldatakse säästva eluviisi põhimõtteid järgides.
 • Järveküla Koolis on tegev AÜ, mis seisab õpetajate huvide eest.

Muusikaklass. Foto autor Jarek Jõepera. Muusikaklass. Foto autor Jarek Jõepera.

Our values:

 1. Learning is a lifestyle. We are all learners. While educating and upbringing, we take into consideration local and international values; we find ways to grow and look for innovative solutions.
 2. A student of Järveküla School is:
  * an open communicator,
  * a curious thinker,
  * a self-aware creator,
  * a balanced risk-taker,
  * cooperative and responsible.
 3. Our education is centered around active participation, cooperation, entrepreneurship and innovative thinking.
 4. Exploratory learning and critical thinking play an important role.
 5. When communicating with others, one should be open, caring and must know how to explain one’s points of view and learn from others.
 6. When educating and designing our learning environment, we keep in mind the peculiarities of the members of our school.
 7. A teacher is a mentor, guide and study-partner for students.
 8. We work and plan our actions with our community’s needs in mind.
 9. With the education we provide, we support the growth of Estonia, its language, culture and citizenship.
 10. Ecological sustainability is important in the education and upbringing of our students.
Koridoris

Koridor. Foto autor Jarek Jõepera.

Garderoobikapid

Garderoob. Foto autor Jarek Jõepera.

Pääs algkooli majja, aulasse ja söökla. Foto autor Jarek Jõepera.

Pääs algkooli majja, aulasse ja söökla. Foto autor Jarek Jõepera.

Aula

Aula

Ujula

Ujula

Spordisaal

Spordisaal. Foto autor Jarek Jõepera.

Välistrepp

Trepp huvialakooli. Foto autor Jarek Jõepera.

Rattahoidla

Rattahoidla. Foto autor Jarek Jõepera.

[/av_textblock]
[/av_one_full]