Pikaajalised projektid

Teaduse populariseerimine

Teaduse ja sellega seotud innovatsiooni roll lähitulevikus kasvab nii majanduses kui ka muude eluvaldkondade korraldamisel. Väljakutseks saab teaduse populariseerimine mitte üksnes koolides vaid kogu ühiskonnas. Teadust on võimalik populariseerida näiteks teaduse laiemale avalikkusele mõistetavamaks tegemise (näiteks Teadlaste ÖÖ Festival, teadusteater Kolm Põrsakest, Psühhobuss) ja teadlaskarjääri tutvustamise kaudu (näiteks projekt Tagasi Kooli). 

Järveküla Koolis on olulisel kohal tõenduspõhine otsustamine ja teadusega seotud tegevuste lõiming igapäevase õppetööga. Oleme liitunud ka Teadus- ja Tehnoloogiapaktiga ning selle eesmärk on: 

  • rikastada õppetööd, kaasates piirkonna ettevõtteid täppisteaduste ja tehnoloogiavaldkonna oskuste ning teadmiste jagamisse;
  • teadvustada teaduse, tehnoloogia ja inseneeria olulist rolli ühiskonna ja majanduse arengus;
  • kaasata erinevaid osapooli ja ressursse valdkonna arengute toetamiseks ning loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (edaspidi LTT) valdkonna oskuste edendamiseks;
  • tutvustada karjäärivõimalusi ja suurendada seeläbi õpimotivatsiooni ja ettevõtlikkust.

Teadus- ja tehnoloogiapakt    

Kasulikud lingid:                         

Eesti Teadusagentuur www.etag.ee

Eesti Teadusagentuuri miks? www.miks.ee

Eesti Teadushuvihariduse Liit www.teadushuvi.ee

Eesti Rahvusringhääling Novaator www.novaator.ee                 

Eesti Teadusinfosüsteem   www.etis.ee


Tööle kaasa

Projekt on algatatud Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poolt eesmärgiga, et Eestis oleks rohkem ettevõtlikke lapsi ja noori. Ühe nädala jooksul avavad üle Eesti ettevõtted uksed oma töötajate lastele, et lastel oleks võimalus tutvuda oma vanemate tööga lähemalt. Lapsed saavad teadlikumaks töömaastikul toimuvast. Nad näevad milline on vanemate töö sisu ja selle väärtus ning teadvustavad miks erinevad tööd on üldse vajalikud. Lapsevanem saab algatuses osaledes võimaluse teha kooliga koostööd, mille kaudu aitab lastel mõista, mille põhjal teha hariduse ja tööeluga seotud valikuid. Tööandjale loob algatus võimaluse panustada järelkasvu ning olla avalikkuses märgatud kui sotsiaalselt vastutustundlik ja peresõbralik ettevõte. 

Järveküla Kool osaleb projektis koostöös õpilaste vanematega. Õpilastel on võimalik külastada oma vanema töökohta ja samal ajal õpetajad saavad osaleda täiendkoolitustel või külastada teisi koole. 


KIK-i projekt

Projekti nimi: Järveküla Kooli õpilaste osalemine loodus- ja keskkonnahariduse keskuste aktiivõppeprogrammides 2019/2020 õppeaastal. Projekti eesmärk on arendada Järveküla Kooli õpilastes keskkonnasäästlike tarbimisharjumusi ning õpetada tundma ökoloogilist tasakaalu aktiivõppeprogrammides osalemise kaudu. Projekt on saanud rahastust Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programmist.


LTT ringid Järveküla Koolis

Periood: 26.09.2016–30.06.2020                                                Toetus: 54 000 eurot

Eesti keeles kasutatakse lühendit LTT (loodus- ja täppisteadused ja tehnoloogia) ka inglise keelse lühendi STEM mõistes. LTT puudutab sisuliselt kõiki eluvaldkondasid ja siia kuuluvad järgmised koolides õpetatavad ained nagu näiteks matemaatika, keemia, füüsika, bioloogia, geograafia, infotehnoloogia, robootika, tööõpetus.

Järveküla Kooli projekti “LTT ringid Järveküla Koolis” eesmärk on populariseerida noorte seas teadus- ja arendustegevust ning loodus – ja täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonda ning kasvatada huvi teadlas- ja insenerikarjääri vastu. Teeme seda viies läbi LTT valdkonna teadmisi ja oskusi arendavaid ning praktilist tegevust pakkuvaid süsteemseid teadusringe.


Liikuma Kutsuv Kool 

Liikuma Kutsuv Kool on programm, milles otsitakse Tartu Ülikooli liikumislabori eestvedamisel ja koostöös koolidega lahendusi, kuidas muuta koolipäevad liikuvamaks. Kõik lapsed ja noored peaksid aktiivselt liikuma iga päev 60 minutit.

Järveküla Kool kuulub Liikuma Kutsuva koolide võrgustikku alates 2017/2018. a õppeaastast. Võrgustikku kuulumine tähendab meie kooli jaoks eelkõige seda, et liikumine oleks loomulik osa nii õpilaste kui ka õpetajate koolipäevast, sest tänu liikumisele on suurem koolirõõm ja uuringute kohaselt toetab liikumine ka õppimist. Järveküla Kooli õpilaste ja töötajate liikuma kutsumist toetab kindlasti see, et koolimaja ja kooliõu on liikumissõbralik ning rattasõbralik. Igasse koolitundi saab tuua veidi liikumist, vahetundidel on võimalik mängida õues, koolis on kasutada erinevad liikumisvahendid.  Meie Liikuma Kutsuva kooli meeskonna eestvedamisel toimuvad teisipäeviti “Tantsuvahetund” ja reedeti “Takistusraja Reede”.


Kiusamisest Vabaks

Projekt on välja töötatud Taanis Kroonprintsess Mary Fondi ja Save the Children Denmark koostöös. Eestis on projekti eestvedajaks MTÜ Lastekaitse Liit. Tegemist on kiusamist ennetava programm, mida kasutatakse lasteaedades ja koolides sotsiaalsete oskuste õpetamiseks. Programmi sümbol Sõber Karu rõhutab programmi põhiväärtuseid – sallivust, hoolivust, austust ning julgust.

Järveküla Kool liitus Kiusamisest Vabaks programmiga 2016. aastal ja meie koolis on need väärtused igapäevaste käitumisnormide ning kasvatusprotsessi loomulik osa. Kooli algklassid kasutavad programmi raames Sõber Karu ja metoodilisi kohvreid temaatiliste tundide läbiviimiseks. Lastekaitse Liidu poolt jagatavate materjalide abil korraldatakse veel teemakuusid, näiteks oktoobrikuu jooksul tehtavad tegevused ja mängud on pühendatud ülemaailmsele vaimse tervise päevale.