Korduma kippuvad küsimused

[av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’large’ shadow=’no-shadow’ bottom_border=’no-border-styling’ id=” color=’main_color’ custom_bg=” src=’https://jarvekyla.edu.ee/wp-content/uploads/2015/05/Tulevane-Järveküla-Põhikool-1-h.jpg’ attachment=’559′ attachment_size=’full’ attach=’scroll’ position=’top center’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_enable=’aviaTBoverlay_enable’ overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=”]
[av_heading heading=’Korduma kippuvad küsimused’ tag=’h3′ style=’blockquote modern-quote modern-centered’ size=’50’ subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’0′ color=’custom-color-heading’ custom_font=’#ffffff’][/av_heading]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’20%’ custom_border_color=’#ffffff’ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=’#ffffff’ icon=’ue8bf’ font=’entypo-fontello’]
[/av_section]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’]
[av_heading heading=’Korduma kippuvad küsimused / Frequently asked questions’ tag=’h2′ style=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’10’ color=” custom_font=”][/av_heading]

[av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′]
[/av_one_full]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

2017/2018

Kas praegu saab veel saata soove, et minu laps saaks oma sõbraga ühte klassi? 

Ei. Soov esitati koos kooli astumise taotlusega.

Kas mõni klass läheb teise vahetusse?

Sellel aastal ei lähe ükski klass teise vahetusse.

Millised klassid jäävad algkooli majja? 

Hetkel kaalume võimalust tuua teised klassid põhikooli majja ja esimesed jätta algkooli osasse.

Mille alusel määrati õpilased 1. klassidesse?

Vaadati, et poisse ja tüdrukuid oleks võrdselt ja õpilaste arv klassis ligilähedalselt sama. Arvestati avaldustega saabunud soovi olla ühe sõbraga koos.

Milline on kooli ametlik infokanal?

Kooliperega saab suhelda e-kirja listide ja Stuudiumi vahendusel. Stuudiumis on sõnumikeskkond, kus saab valida üksikuid vestluspartnereid, aga samas saata kirja ka kogu klassile, klassi lastevanematele või kooliperele. Stuudiumis on ka teemarubriigid: kaotatud asjad, hoolekogu jmt.

Üritustele registreerumine toimub samuti Stuudiumi keskkonnas. Menüüribal on selleks rõhknaela ikoon.

Kuidas saab hindeid vaidlustada? 

Hindamise kohta saab esmast informatsiooni alati aineõpetajalt või siis klassiõpetajalt. Kui soovite hinnet vaidlustada, siis sätestab selle kooli õppekava üldosa.

  1. Õpilasel ja tema seaduslikul esindajal on õigus hindeid ja sõnalisi hinnanguid vaidlustada kümne tööpäeva jooksul pärast hinde või hinnangu teadasaamist, esitades kooli direktorile kirjalikult vastava taotluse koos põhjendustega, millele lisatakse hindamiseks esitatud töö.
  2. Kooli direktor teeb klassi- ja aineõpetajaid kaasates otsuse ja teavitab sellest taotluse esitajat kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse vastuvõtmise päevast arvates.
  3. Kui õppeülesanne on hinnatud hindega „F”, “mittearvestatud” või on hinne jäänud panemata, antakse õpilasele võimalus järelevastamiseks või järeltöö sooritamiseks kümne tööpäeva jooksul, kui õpetaja ja õpilane ei ole kokku leppinud teisiti.  Konsultatsiooni ja vastamise aeg ning õppeülesanne kantakse e-päevikusse.
  4. Koolist puudunud õpilane täidab ainekavas planeeritud õppeülesanded järelevastamise ajal.
  5. Kui õpilane vajab õppeülesande positiivseks sooritamiseks lisajuhendamist, võimaldab õpetaja seda oma konsultatsiooni ajal.
  6. Järelevastamise ja konsultatsioonide ajad avaldatatakse kooli kodulehel.
  7. Kui õpilane puudus ega tule õpetajaga kokku lepitud ajal ilma mõjuva põhjuseta õppeülesannet järele vastama, kantakse e-päevikusse hinne “puudulik” või „mittearvestatud“.

Kas lapsevanemal on võimalik vaadata kooli kaamerate videopilti?

Valvekaamerate kasutamise kord sätestab, et koolis kasutatakse valvekaameraid üksnes õpilaste ja koolitöötajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks ning olukorrale reageerimiseks. Kolmandatele isikutele kaamerate salvestisi üldjuhul ei näidata. Juhul, kui leiab aset intsident, millega kaasneb kriminaal- või väärteo toimepanemine ning see jäädvustatakse valvekaamerate abil, tuleb jäädvustatud andmed üle anda politseile või turvaettevõtjale, kellel on delikaatsete isikuandmete töötlemise õigus.

Kool lähtub Andmekaitse Inspektsiooni juhendist ja Valvekaamerate paigaldamise, kasutamise ning andmete töötlemise ja avalikkusest teavitamise korrast

Andmekaitse Inspektsioon turvakaameratest

Kas Järveküla Koolis avatakse eelkool?

Eelkooli tegevust korraldavad Rae vallas erahuvikoolid. Järveküla Koolis avab oma rühmad Kriipsujuku Erahuvikool.  Lähemalt vaata eelkooli infot siit.

2016/2017

Kas tüdrukud peavad koolis käima seelikus?

Tüdrukud võivad käia pükstes, seeliku või kleidiga. Riietus peab olema mugav istudes ja mängides ning arvestama eakohasust.

Kas koolis võib käia dressides?

Spordiriietus on kohane liikumisõpetuse tundides.

Mis tuleb aktuseks selga panna?

Aktus toimub vabas õhus ja palun arvestage ilmaga. Pidulik riietus loob meeleolu klassijuhatajatunnis ja fotodel, mis seda päeva meenutama jäävad.

Millised õppevahendid peab vanemates klassides valmis ostma?

Midagi tavapäratut valmis muretsema ei  pea. Iga õpetaja annab esimesel tunnil teada, mida vastavas aines vajatakse.

Kas dokumente saab tuua peale 10.juunit?

Ootame dokumente 16. juuniks. Dokumentide vastuvõtu avame uuesti 16. augustil.

ARNO määras lapse Järveküla Kooli, tegin taotluse ümbertõstmiseks, millal saabub vastus?

Ümbertõstmise taotlusi menetleb Rae Vallavalitsus. Küsimustele vastab vallavalitsuse hariduse nooremspetsialist Kai Lasn telefon 6056785, kai.lasn@rae.ee

Millal selgub, kus klassis mu laps on (1.klass)?

Esimeste klasside komplekteerimine toimub peale 10. juunit vastavalt lapsevanemate ARNO keskkonnas kinnitatud taotlustele. Nimekirjad avalikustatakse hiljemalt 16. juunil.

Kas see on kindel, et praegused, sügisel alustavad 5-6.klassid, jätkavad Järveküla koolis põhikooli lõpuni?

Jah on kindel. Kõik täna alustavad noored saavad võimaluse lõpetada meie koolis 9. klass. Järveküla Kool on põhikool st. kool kasvab 9-klassiliseks.

Kas Järveküla Koolis käivitub programm “Liider minus endas”?

Me ei kavanda antud programmiga liitumist.

Kuidas moodustatakse Järveküla Kooli hoolekogu?

Hoolekogusse kuulub üks esindaja igast klassist. Klassi esindaja valitakse esimesel lastevanemate koosolekul septembris.  Kuna uue kooli käivitamisel tõstatub teemasid, kus vanemate kaasamine on oluline (liiklus, aktuse ettevalmistamine, õppetöö korraldus septembrist oktoobrini jmt), siis peame otstarbekaks vajadusel kokku kutsuda vanemate kogu, millega saavad liituda kõik antud teemast huvitatud.

Mitu esimest klassi on plaanis avada?

2017/2018 õ.a. avatakse Järveküla Koolis kuus 1. klassi.

Millised klassid avatakse Järveküla Koolis?

Järveküla Koolis avatakse 2017/2018 õ-a klassid esimesest seitsmendani.

Kuidas saab Peetri Kooli õpilase vanem soovi avaldada lapse üleviimiseks Järveküla Kooli?

Üleviimise osas ootab vallavalitsus või Järveküla Kool avaldusi 15.veebruarini. Peetri Kool ootab avaldust õppetegevuse lõpetamise kohta. Vallavalitsusele saab esitada avalduse elektroonselt aadressile info@rae.ee, Järveküla Kooli e-posti aadress on kool@veebihai.ee. Peetri kooli aadress on sekretar@peetri.edu.ee. Üleviimise avalduse saab paberkandjal tuua vallamajja aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik.

Kas Järveküla Koolis tuleb koolivorm?

Lähtuvalt uue Haridusseaduse eelnõust ning sellega kaasnevast seletuskirjast on Järveküla Kool seisukohal, et koolivormi osas teevad otsuse lapsevanemad leides vastuse küsimustele: kas?, milline? ja millal?.

Haridusseaduse eelnõu ütleb õppekulude kohta, et õppijal on õigus õppida formaalõppes ilma õppekulusid hüvitamata, kui seadusega ei ole ette nähtud teisiti. Õppekulude hüvitamine on õppemaksu või muude tasude maksmine selliste tingimuste, vahendite, materjalide või tegevuste eest, milleta õppekava täitmine ei ole võimalik.

Eelnõu seletuskiri ütleb: “Õppetingimuste või tulemuslikkuse parendamisega seotud kuludeks võib lugeda kulusid digiseadmetele, aga ka kulusid koolivormile või lisatundidele. Õppimisega kaasnevate kulude puhul ei anna põhiseadus suuniseid, kas neid kulusid peaks kandma õppija või riik või haridustaseme põhivastutaja. Erandiks on kohustuslik haridus, mille puhul kehtib üldine põhimõte, et põhikohustuse täitmine ei tohi õppijale kaasa tuua rahalisi kohustusi. Seega koolikohustuse täitmise tagamisel on avaliku võimu kohustused kõige ulatuslikumad. Põhiseaduse mõttega on kooskõlas lähenemine, et kohustusliku hariduse puhul tuleb tagada, et õppija ei kanna ei õppekulusid ega muid kulusid, mis hariduse omandamisega vältimatult kaasnevad. Vastasel korral on õppijale pandud rahaline kohustus põhiseadusest tuleneva kohustuse täitmiseks ja see ei ole lubatud.”

Vt eelnõud

Milline on Järveküla Kooli hindamissüsteem?

Järveküla Koolis kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist (eristavat ja mitteeristavat), kus eristavad hinded on kujundava hindamise osa. Eristavat hindamist ei kasutata 1. klassi esimesel trimestril. Kujundaval hindamisel on sõnaline hinnang ja eristavad hinded kasutusel kombineeritult. Olulised õppeülesanded hinnatakse eristava hindamise skaalat kasutades. Sõnalise ja kirjaliku tagasiside kaudu keskendutakse eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega. Eristava hindamisega määratakse õpitulemuste saavutatuse tase. Mõõdetavaid õpitulemusi kajastavad tähed või numbrid (otsustatakse koos õpetajatega), millele lisatakse sõnaline tagasiside õpilase arengu, motivatsiooni, suhtlemis- ja koostööoskuste kohta. Sõnaline tagasiside lähtub seatud eesmärkidest (sh aine õpitulemustest) ja hindamiskriteeriumitest.

Vt lisaks A. Toomela „Kujundava hindamise teoreetilised probleemid ja neist tulenevad rakenduslikud järeldused“

Kas Järveküla Koolis peetakse oluliseks, et lapsed oleks õnnelikud ja tunneks end koolis hästi?

Lapse heaolu sõltub paljudest teguritest sh tervis, suhted kaaslastega, toimetulek õppetööga, demokraatlikud suhted õppetegevustes sh suhtes õpetaja ja õpilase vahel, võimalus oma andeid arendada, võimalus ise oma õppe ja õpikeskkonna planeerimisel osaleda, turvalisus, kiusamisvaba kool. Liitume „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ projektiga 1.-3. klassini. Esimestes klassides on hommikuring, mille raames toimuvad vestlused aitavad hoida meie-tunnet, on seotud väärtuskasvatusega ja annab võimaluse igal lapsel mõtted ringi tuua. Kinnistame Lilla karu projektiga kantavaid põhiväärtuseid: hoolivus, sallivus, austus, julgus. Inimeseõpetuse teemad on lõimitud lastekirjandusega. Õpilaste hääl on koolielus kuuldav õpilasesinduse kaudu. Õpilaste sisemise motivatsiooni toetamiseks seome õppetöö võimalikult palju igapäevaeluga.

Vt lisaks “Children’s Worlds” Eesti tulemuste esitlust

Millisena nähakse arvutite ja nutiseadmete kasutamist koolitunnis?

Digipädevuste omandamist kavandades lähtume “Eesti elukestva õppe strateegiast” ja OECD haridusteadlaste poolt kirjeldatud haridustrendidest. Digipädevus on üldpädevus, mille arendamine on seotud kõigi õppeainetega. Nii tagame suutlikkuse kasutada uuenevat digitehnoloogiat kiiresti muutuvas ühiskonnas. Õpioskuste kujundamisel on oluline õppida digivahendite abil leidma ja säilitama infot ning hindama selle asjakohasust ja usaldusväärsust.

Strateegia toetab isiklike digiseadmete kasutamise koolitunnis. Kuna täna on paljudel noortel nutiseadmed olemas, siis on otstarbekas õpetada õpilasi neid õppetöös kasutama. Meie eesmärk on kujundada arusaama, et iga nutiseade on väike arvuti. Digipädevuste arendamisega ei pea me silmas seda, et neid kasutatakse igas tunnis 45 minutit. Olulised on digiseadmete kasutamise kvaliteet ja efektiivsus.

Digitaalse õppevara kasutamine õppetöös aitab õppimist köitvamaks muuta. Haridus- ja teadusministeerium panustab e-koolikoti projekti. Analüüsime digitaalse õppevara kasutusvõimalusi kindlasti hoolekoguga.

Peame oluliseks õpilaste loovuse toetamist, et digivahendeid rakendatakse mh multimeediumite loomisel. Kuna lähtume uurivast õppest, siis õpime suhtlema ja kaaslastega koostööd tegema erinevates digikeskkondades. Oluline on järgida digikeskkonnas samu moraali- ja väärtuspõhimõtteid nagu igapäevaelus.

Koolitöös võtame kasutusele mobiilse sülearvutiklassi. Mobiilid ja tahvlid on paljude õppeülesannete sooritamiseks väga head, kuid ekraanid on neil väikesed ja seepärast otsustasime esialgu sülearvutite kasuks.

Vt lähemalt „Elukestva õppe strateegia“

OECD globaalsed haridustrendid „Trends Shaping Education 2016“

Kas ma pean oma lapsele ostma nutiseadme?

Me ei eelda, et igal õpilasel on olemas oma nutiseade. Mõistame vanemaid, kes soovivad reguleerida digivahendite kasutust ja ei osta neid oma lapsele. Kuid kui õpilasel on oma nutiseade, siis õpetame seda õppetöös kasutama.

Kas Järveküla Kooli õppekavasse tuleb peotants?

Tantsuline liikumine on integreeritud kehalise kasvatuse tundides teiste spordialade ja liikumisviisidega. Põhikooli riiklik õppekava rõhutab vajadust tunda populaarsemaid eesti rahvatantse ja tantsuelemente, mis ühendavad õpilasi rahvatantsupidude traditsiooniga. Meil on kavas luua rahvatantsurühmad ringitunnina. See on oluline ka õpilaste omavahelise suhtluse arendamiseks ja erinevate põlvkondade omavaheliseks sidumiseks, mis on üheks kogukonnakesksuse märgiks. Eraldi peotantsu kursuste korraldamist saame tulevase hoolekoguga arutada.

Vt lähemalt Põhikooli riiklik õppekava

Kas kõik klassid hakkavad ujuma?

Ujumine on iganädalase tunnina kavandatud 1.-9. klassini, kuna see aitab vabaneda pingetest ning toetab erinevate tervisenäitajate paranemist.

Kas kooli tunniplaani tuleb draamatund, millega antakse lastele esinemisjulgust?

Sõbralik ja demokraatlik koolikliima aitab kujundada õpilase suhtlusoskust. Eneseväljendusoskust kujundatakse vestluste kaudu, argumenteerimisoskust arendades, oma õppetöö tulemusi esitledes, õpilasüritustel osaledes. Koolielu oluliste küsimuste otsustamiseks on õpilaste ideed oodatud õpilasparlamenti, mille korraldab õpilasesindus 1.-9. klassini.

Draamaõpetuse elemendid on integreeritud inimeseõpetusse, kirjandustundidesse, rollimängudena ajalootundidesse. Kunsti- ja käsitöö ning tehnoloogiatundidesse on kavandatud oma tööde esitlemine. Muusikatundides õpitu kantakse ette klassikaaslaste ja kogu koolipere ees. Jõulupidudel ja teistel üritustel soovime näha kogu klassi etteasteid. Nendes tegevustes õpilaste julgustamine ja aitamine on õpetajatöö osaks.

Plaanime avada näiteringi, mis võimaldab osaleda ka üleriigilistel teatrifestivalidel.
[/av_textblock]

[/av_one_full]