Kesk-Harjumaa digioskuste võistlus 2019

Toimumise aeg: 10. aprillil 2019

Toimumise koht: Järveküla Kool (Reti tee 20, Peetri alevik, Rae vald)

Võistluse tulemused:

Test (max 40p) Sisuloome (max 39p) Kokku (max 79p)
Järveküla Kool 36.5 36 72.5 1. koht
Peetri Lasteaed-Põhikool 8.B 32.5 33.5 66 2. koht
Tabasalu Ühisgümnaasium 1 31.5 33 64.5 3. koht
Jüri Gümnaasium 8.C 32 30 62 4. koht
Jüri Gümnaasium 8.A 32 29 61 5.-6. koht
Aruküla Põhikool 30 31 61 5.-6. koht
Jüri Gümnaasium 8.D 32 27.5 59.5 7. koht
Oru Põhikool 28.5 29 57.5 8. koht
Kiili Gümnaasium 8.A 27.5 29 56.5 9. koht
Kostivere Kool 26.5 29.5 56 10. koht

* Ülejäänud võistkondade tulemused edastati juhendajatele e-posti teel.

Sihtgrupp: Rae valla ja sellega piirnevate valdade (Kose, Jõelähtme, Kiili ja Raasiku) koolide 8. klasside õpilased (3-liikmelised meeskonnad). Võistkonda võivad kuuluda ka nooremate klasside õpilased. Igast koolist võib osaleda nii palju võistkondi, kui palju on koolis 8. klasse.

Võistluse eesmärk:

  1. välja selgitada ja tunnustada parimate digioskustega 8. klasside õpilasi Rae, Jõelähtme, Kose, Raasiku ja Kiili valla koolides;
  2. innustada õpilaste huvi IT-valdkonna vastu ja anda võimekamatele lisastiimul oma annet arendada;
  3. anda õpilastele võimalus võrrelda oma teadmisi ja oskusi eakaaslaste omadega;
  4. toetada Eesti elukestva õppe strateegias toodud eesmärkide saavutamist.

Võistlusülesannete koostamisel võetakse aluseks rahvusvaheline DIGCOMP raamistik ja selles olevad viis digipädevuse osaoskust: a) teabe haldamine, b) suhtlemine digikeskkondades, c) sisuloome, d) turvalisus, e) probleemilahendus https://www.hm.ee/sites/default/files/digipadevuse_mudel_2016veebiuus.pdf.

Võistluse organiseerijad soovitavad enne lõppvõistlust korraldada koolivoor, et selgitada välja oma kooli esindajad. Koolivooru ülesanded võiksid järgida DIGCOMP mudeli osaoskusi.

Koolid edastavad oma võistkondade koosseisud Järveküla Kooli arendusjuhile Indrek Riigorile (indrek.riigor@jarvekyla.edu.ee) hiljemalt 01.04.2019. Registreerimisel teatada õpilaste ees- ja perekonnanimed, kool, klass ning juhendaja ees- ja perekonnanimi. Võistkonnaliikme haigestumise või muude ettenägematute asjaolude korral palume esimesel võimalusel edastada ka asendusliikme nimi.

Järveküla Kool annab lõppvõistlusel võistkondadele kasutada ühe tahvelarvuti (Samsung Galaxy) ja ühe sülearvuti koos hiire ja kõrvaklappidega. Kohapeal võib kasutada ka isiklikke nutitelefone.

Võistluse töökeel on eesti keel. Võistlustöö koosneb kahest osast: Google Forms keskkonnas loodud test + erinevad sisuloome ülesanded (nt pildi-, foto-, audio-, videotöötluse, koodi kirjutamise, esitluse loomise või tabelitöötlusega seotud). Ülesannete juures on toodud soovituslikud veebikeskkonnad, mille abil antud tööd teha. Sisuloome ülesannete sooritamisel võib kasutada vaid tasuta veebipõhiseid keskkondi. Ülesannete lahendamisel on lubatud kasutada veebipõhiseid abimaterjale. Testi tegemiseks on aega max 30 minutit ja sisuloome ülesanneteks max 120 minutit.

Õpilased ja nende juhendajad kindlustatakse võistluse toimumise ajal lõunasöögiga. Sõidukulud ning õpilastega kaasas oleva täiskasvanu komandeerimiskulud katab lähetaja (kool).

Kaasa võtta vahetusjalatsid! Eeldame, et vähemalt ühel võistkonnaliikmel on Google konto!

Võistlustöid hindab 5-liikmeline žürii (üks esindaja igast vallast). Sisuloome ülesannete hindamisel võetakse aluseks eelnevalt koostatud hindamismudelid. Võistlusel loodud sisuloomega seotud tööd osalevad hindamisel anonüümselt, st hindajad ei tea, kes on tööde autorid. Võistluse tulemused avalikustatakse hiljemalt 15. aprillil 2019 Järveküla Kooli veebilehel (http://bit.ly/digivoistlus). Autasustatakse kolme paremat võistkonda.

10. aprilli ajakava:

9:30 – 9:55 – kogunemine

9:55 – 10:00 – avasõnad

10:00 – 10:30 – Google Forms test

10:30 – 11:30 sisuloome ülesanded

11:30 – 12:00 lõunapaus

12:00 – 13:00 sisuloome ülesanded