Hindamisjuhend

Lähtudes Põhikooli riiklikust õppekavast (2011) on Järveküla Kooli õpitulemuste hindamise eesmärk:

  1. toetada õpilase arengut ja anda tagasisidet õpilase õppeedukusele;
  2. suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, toetada edasise haridustee valikut;
  3. innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima;
  4. suurendada õpilase vastutust õpitulemuste eest;
  5. suunata õpetaja eesmärgipärast tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel;
  6. anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks ning kooli lõpetamise otsuse tegemiseks.

Järveküla Koolis rakendatakse ainealaste teadmiste ja oskuste hindamisel nii eristavat kui mitteeristavat hindamist ja sõnalisi hinnanguid. Eristav hindamine on kokkuvõtva hindamise viis, mille puhul määratakse õpiväljundite saavutamise tase numbrilise hindena. Eristav hindamine toimub kuueastmelisel tähtskaalal (A-F).

Ainevaldkonna „Kultuur“ õppeainetes (käeline tegevus, liikumisõpetus, ujumine, muusika, kunst, tehnoloogiaõpetus, käsitöö ja kodundus), mis eeldavad erivõimetel põhinevaid oskusi, kasutatakse 1.-9. klassini mitteeristavat hindamist skaalal AR/MA. Antud õppeainetes ei eelistata hindamisel andekust, vaid õpilase püüdlikkust, osalemist õppeprotsessis, suhtumist õppeainesse ja teoreetilisi teadmisi. Kui õpilane osaleb regulaarselt huvikoolide või spordiklubide tegevuses mahus, mis ületab õppekavas kehtestatud vastavate õppetundide mahtu, on direktoril õigus õpilane lapsevanema avalduse ja huvikooli / spordiklubi tõendi alusel vastavates õppetundides osalemisest vabastada. Õpilase sooritusi arvestatakse iga trimestri lõpus nt õpimapi, treeningpäeviku vms põhjal. Selles osas lepitakse õpilase ja vanemaga täpsemalt kokku trimestri alguses.

Õppimist toetava hindamise eelduseks on:

  1. usk iga õpilase arenemisvõimesse;
  2. selged ja õpilastele teadvustatud õppe-eesmärgid;
  3. selged edu kriteeriumid: õpilane teab, mida ja miks ta teeb ja tal on konkreetne arusaam sellest, milline näeb välja hea töö/sooritus.

Järveküla Kooli hindamisjuhend_kehtib alates 01.09.2021

If you have a deadline looming, you might be considering hiring an essay writer for you. These services will work to meet this deadline. You don't have to worry about completing your papers on time; they will work quickly and efficiently to meet your requirements. You can also be assured that their writers will provide top-quality writing and won't reveal your identity to the writer. The essay writing services will ensure that you get exactly what you need, and that they will follow the deadline to the letter.