If you have a deadline looming, you might be considering hiring an essay writer for you. These services will work to meet this deadline. You don't have to worry about completing your papers on time; they will work quickly and efficiently to meet your requirements. You can also be assured that their writers will provide top-quality writing and won't reveal your identity to the writer. The essay writing services will ensure that you get exactly what you need, and that they will follow the deadline to the letter.

Arengukava

Järveküla Kooli arengukava on koostatud aastani 2025.

Põhisuunad:

  1. Valdkondade omavahelise koostöö parandamine, juhtimise demokraatlik ülesehitus, ülesannete selgem jaotamine, informatsiooni liikumise parandamine, töö planeerimise tõhustamine ja tegevuste täitmise kontroll, huvigruppide laialdasem kaasamine juhtimisse.
  2. Suurem seotus Rae valla noorte ettevõtluse arengukava jt valla üritustega; õpilasesinduse muutmine kooli huvitegevuse eestvedajaks; hoolekogu toetab kooli õppekava elluviimist; hoolekogu töörühmad kaasavad oma tegevusse laiemalt koolipere liikmeid; koolihoone kasutus kogukonna üritusteks; ühisüritused teaduse arendamise võrgustiku asutustega; digipeegeli ja digipädevuste arendamine õppekava
    põhiselt hoiab meid valdkonna eestkõnelejatena; inseneeria ja tehnoloogiaõppe arendamine koostöös Nordecon ASi ja teiste ettevõtetega; ettevõtete ja kooli koostöö kavandamine õppekavas.
  3. Klasside kasutus põhikooli õpilaste õppetegevusteks on planeeritud kasvu vajadusi arvestades: kultuurielu rikastamine; liikuma kutsuv kooli projekti tegevused; IT eelarve strateegia tagab pidevalt uueneva taristu ja tarkvara; vajadused näiteks näituste korraldamiseks; söökla toitlustab kiiresti kasvava koolipere ära kahe vahetunni või ühe nn söögitunniga; tervisliku toitumise populariseerimine koostöös aine- ja
    klassiõpetajatega on õppetöö osa.
  4. Digipädevuste arendamine õppetöös on juurdunud; õpetajate töö sisu ühtlustub õppetöö eesmärgistamisel ja õpitulemuste mõistmisel; õpetajaskond tegutseb aktiivselt kooli ainevaldkondades, aineühendustes; huvitegevus põimub enam õppetööga ja on kooli üritustel nähtavam; lõimingu projektid toetavad muutunud õpikäsituse rakendamist; 7. klassile avatakse valikained igas ainevaldkonnas.
  5. Tugimeeskonna vastavus riiklike nõuetega; õpetajate kvalifikatsiooni parandamine; arendustegevuste koordineerimine ja projektitegevuse laiendamine; sisekoolitus.

Järveküla Kooli arengukava_2022-2025