If you have a deadline looming, you might be considering hiring an essay writer for you. These services will work to meet this deadline. You don't have to worry about completing your papers on time; they will work quickly and efficiently to meet your requirements. You can also be assured that their writers will provide top-quality writing and won't reveal your identity to the writer. The essay writing services will ensure that you get exactly what you need, and that they will follow the deadline to the letter.

Hoolekogu

  1. Kooli hoolekogu on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel munitsipaalkooli juures alaliselt tegutsev organ, mille ülesanne on kooli pedagoogide, kohaliku omavalitsuse volikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ja mõjutamisel ning selleks tegevuseks parimate tingimuste loomisele kaasa-aitamisel.
  2. Hoolekogu juhindub oma tegevuses:

Rae valla munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord.
Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

  1. Kooli hoolekogusse võib kuuluda maksimaalselt 12 liiget – iga klassiastme lapsevanemast esindaja, õpilaste esindaja, õpetajate esindaja ja koolipidaja esindaja.
  2. Ennem igat hoolekogu koosolekut küsib hoolekogu esindaja vanematekogu oma klassiastme esindajatelt jooksvalt tekkinud teemasid ja arvamusi.
  3. Hoolekogu ja ka vanematekogu töösse võib kaasata arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks vastava ala asjatundjaid ning ekspertorganisatsioone ning moodustada alalisi või ajutisi töörühmi.
  4. Hoolekogu töövorm on koosolek, mille tulemusel valmiv protokoll on leitav kooli kodulehelt. Hoolekogu esimees jagab protokolli ka kooli Stuudiumis lapsevanematega.
  5. Hoolekogul on õigus kokku kutsuda ka vanematekogu, kui teemad vajavad laiapõhjalisemat arutelu.
  6. Hoolekogu ja ka vanematekogu teevad koostööd MTÜ Järveküla Kooli Selts’ga.
  7. Hoolekogu koos kooli juhtkonnaga annab igal kooliaastal välja hoolekogu aumärke, tunnustades seeläbi silmapaistvaid õpetajaid ja õpilasi. Hoolekogu aumärgi statuut on leitav siit.

2023/24 õa. hoolekogu liikmed:
Hoolekogu esinaine: Maris Põldveer (maris.poldveer@gmail.com)
Hoolekogu aseesimees: Martin Mägi
Hoolekogu protokollija: Triin Mustjõgi
Õpilaste esindaja: Kirke-Riin Rebane
Õpetajate esindaja: Rene Õunapuu
Koolipidaja esindaja: Tanel Tammela
Hoolekogu liikmed: Triin Lindma, Kristel Karro, Jane Tähiste, Andre Viira, Kerli Truumees, Anne Kendaru

Hoolekogu protokollid: õa. 2023/24; õa. 2022/23

Vanematekogu

1. Järveküla kooli vanematekogu (edaspidi vanematekogu) on alaliselt tegutsev organ, mis koosneb kooli õpilaste vanematest ning kelle ülesanne on olla koostööpartneriks ning nõuandjaks kooli direktorile, juhtkonnale, hoolekogule ja õpetajaskonnale arengusuundade väljatöötamisel, õpilastele soodsate arengutingimuste loomisel, õppe- ja huvitegevuse ning tugiteenuste võimaluste mitmekesistamisel, õpilasi puudutavate oluliste otsuste langetamisel ja lastevanematele koolituste pakkumisel.
2. Vanematekogu liikmeteks on igat klassi esindav lapsevanem, kes valitakse iga õppeaasta alguses kooli iga klassi lapsevanemate koosolekutel.
3. Vanematekogu valib õppeaasta esimesel koosolekul kooli hoolekogusse üheksa (9) lapsevanema esindajat arvestusega, et iga klassiaste on hoolekogus esindatud.
4. Vanematekogu eesmärgiks on kooli ja kodu tihedam koostöö ja suhtlus.
5. Vanematekogu liikme ülesandeks on oma klassis tekkivate seisukohtade kuuldavaks tegemine hoolekogule.
6. Vanematekogul on voli koolipersonali aidata sündmuste korraldamisel ja läbiviimisel ning on ka infokanaliks, mida mööda klassi tasandist laiemad küsimused võiks jõuda kooli juhtkonnani.

2023/24 õa. vanematekogu liikmed:

Klass Lapsevanemate esindaja Vanematekogu/Hoolekogu liige
1a Andre Viira Hoolekogu liige
1b Älis Abolina Vanematekogu liige
1c Svetlana Reinas Vanematekogu liige
1d Janika Lüüs-Likk Vanematekogu liige
2a Triin Lindma Hoolekogu liige
2b Margit Treier Vanematekogu liige
2c Vanematekogu liige
3a Mait Mäesalu Vanematekogu liige
3b Hele Metsla Vanematekogu liige
3c Kristel Karro Hoolekogu liige
4a Vanematekogu liige
4b Jane Tähiste Hoolekogu liige
4c Janno Väling Vanematekogu liige
5a Silja Ostrat Vanematekogu liige
5b Liina Potter Hoolekogu liige (hääleõiguseta)
5c Triin Mustjõgi Hoolekogu liige
5d Anni Laanemets Vanematekogu liige
6a Kerli Truumees Hoolekogu liige
6b Relika Vodja Vanematekogu liige
6c Helena Anga Vanematekogu liige
6d Martti Martin Vanematekogu liige
6e Christine Käis Vanematekogu liige
6f Villiko Nurmoja Vanematekogu liige
7a Merle Soha Vanematekogu liige
7b Martin Mägi Hoolekogu aseesimees
7c Eva Narro Vanematekogu liige
7d Liisi Kivilo Vanematekogu liige
7e Vanematekogu liige
7f Elis Kaurson Vanematekogu liige
7g Priit Sepp Vanematekogu liige
7h (indiv) Liina Potter Hoolekogu liige (hääleõiguseta)
8b Priit Vahar Vanematekogu liige
8c Maris Põldveer Hoolekogu esinanine
8d Virge Kuris Vanematekogu liige
8e Maris Mägi Vanematekogu liige
8f Liina Potter Hoolekogu liige (hääleõiguseta)
9a Kerli Truumees Hoolekogu liige
9b Anne Kendaru Hoolekogu liige
9c Mariann Liivoja Vanematekogu liige