If you have a deadline looming, you might be considering hiring an essay writer for you. These services will work to meet this deadline. You don't have to worry about completing your papers on time; they will work quickly and efficiently to meet your requirements. You can also be assured that their writers will provide top-quality writing and won't reveal your identity to the writer. The essay writing services will ensure that you get exactly what you need, and that they will follow the deadline to the letter.

Hindamisjuhend

Lähtudes Põhikooli riiklikust õppekavast on Järveküla Kooli õpitulemuste hindamise eesmärk:

  1. toetada õpilase arengut ja anda tagasisidet õpilase õppeedukusele;
  2. suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, toetada edasise haridustee valikut;
  3. innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima;
  4. suurendada õpilase vastutust õpitulemuste eest;
  5. suunata õpetaja eesmärgipärast tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel;
  6. anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks ning kooli lõpetamise otsuse tegemiseks.

Järveküla Koolis rakendatakse ainealaste teadmiste ja oskuste hindamisel nii eristavat kui ka
mitteeristavat hindamist ja sõnalisi hinnanguid. Eristav hindamine on kokkuvõtva hindamise viis,
mille puhul määratakse õpiväljundite saavutamise tase numbrilise hindena. Eristav hindamine
toimub kuueastmelisel tähtskaalal (A–F). Mitteeristav hindamine on kokkuvõtva hindamise viis,
mille puhul õpiväljundite saavutamise taset pole võimalik või vajalik eristada. Mitteeristava
hindamise puhul määratakse lävend, millele vastamise või mille ületamise korral väljendatakse
piisavat tulemust sõnaga „arvestatud“ (AR) ning millest madalamat taset ehk ebapiisavat tulemust
väljendatakse sõnaga „mittearvestatud“ (MA).

Sõnalisi hinnanguid kasutatakse kõikides õppeainetes 1. klassi esimesel trimestril, 2. klassi esimesel trimestril A-võõrkeeles ning 5. klassi esimesel trimestril B-võõrkeeles.

Hinded on skaalal “A”-”F”

„A” 95–100% =hinne “5”
„B” 90–94% =hinne “5”
„C” 75–89% =hinne “4”
„D” 60–74% =hinne “3”
“E” 50-59% =hinne “3”
„F” 0–49% =hinne “2”

Järveküla Kooli hindamisjuhend (kehtib alates 01.09.2023)