“Tööle Kaasa!” 2020

17.-21. veebruaril on käimas üle-eestiline Kaubandus- ja Tööstuskoja algatus “Tööle Kaasa!”.
Järveküla Kool kogu koosseisus võttis projektist osa juba teist aastat. Algatus toetab meie õppekavas käsitletava elukestva õppe ja karjääri planeerimise elluviimist. Aitame õpilastel leida oma EluKutset, sest töömaailmas orienteerumine on üha keerulisem. Koolina saame kaasa aidata noorte teadlike otsuste tegemisel kutsevalikul.

17. veebruaril oli meie koolist oma vanematega tööl kaasas üle 300 õpilase. Ülesandeks oli jälgida vanema tööd ja mõtestada enda jaoks, miks on töö tähtis, millised oskused ja teadmised on vajalikud, mis meeldis ja ei meeldinud, millised isikuomadused ja väärtused on eelduseks töö tegemisel. Töölehtedelt saadud tagasiside näitab, et päev täitis oma eesmärki ja lastele meeldis oma vanemaga koos tööl olla.

I kooliastmes (1.-3. klassid) uurisid õpilased, miks erinevad ametid on tähtsad, millised ametid on üldse olemas ja millised oskused on erinevate tööde tegemisel vajalikud.
Lapsed õppisid: “igal eestlasel peab olema ID kaart”, “inimestel on riigis õigused ja kohustused”, “laste õpetamine on väga tähtis”, “tuleb tervislikumalt elada”, “ehitisi tuleb kontrollida”, “tuleb kontrollida kuidas raha on kasutatud”. Üsna mitmed lapsed tõdesid, et tööpäev kestis liiga vähe.

II kooliastmes (4.-6. klassid) tuli töölehe abil analüüsida vanema töö ning lapse enda isikuomaduste ja lemmikõppeainete sobivust antud tööga. Selgitati töökoha väärtusi ning tõdeti, et huvidega tegelemine arendab ja aitab kaasa eriala valikule. Selleks, et tulevikus tööelus hästi läheks, jagasid lapsevanemad noortele järgmisi õpetusi: “tuleb õppida reaalaineid ja võõrkeeli”, “juba põhikoolis tuleb mõelda karjäärivalikutele”, “oluline on õppida sotsiaalseid oskusi”, “tuleb olla ise ettevõtlik”.

III kooliastmes (7.-8. klassid) õppisid noored tundma, milliseid oskusi läheb vaja vanemal tööülesannete täitmisel ja kuidas tuleb töökohal oma tervist hoida. Lapsevanemad suures enamuses nentisid, et nad ei muudaks oma praegust elukutset ja et neile meeldib nende töö. Ka siin kooliastmes soovitas valdavas enamuses vanemaid noortel rohkem tähelepanu pöörata reaalainetele.

Meie kooli esimene lend ehk siis 9. klass käis samal päeval Jüri Gümnaasiumis tutvumas gümnaasiumi elu ja oluga. Pärast seda käidi Rae vallamajas kuulamas, mida tähendab avalik teenistus, milliste elukutsete esindajatest on Rae vallas puudust ja millised on edasiõppimise võimalused koduvallas.
Õpetajad olid omakorda enesetäiendamisel Eestimaa erinevates koolides. Ka nendel tuli anda tagasisidet koolides kogetu ja õpitu kohta. Tutvuti lähemalt teistmoodi õppekorraldusega, õpilasekeskse õppimise ja õpetamisega, coaching põhimõtetega, erinevate ainetundide lõimingutega. Tagasi tuldi mitmete põnevate ettepanekutega, mida saaksime meie oma koolis tulevikus muuta.

See ei ole veel kõik. Algatuse “Tööle Kaasa!” raames avas meie kool 19. veebruaril tööandjana uksed ka oma töötajate lastele. Meil oli külas 12 last vanuses 5 – 16 aastat. Päeva jooksul said lapsed vaadelda oma vanema tööd, meisterdada, proovida kätt digimaailmas ja tutvuda meie loodusklassiga.

Tänud meie kooli lastevanematele päeva kordamineku eest!
Aitäh abilistele!
Oleme tegusad ja ettevõtlikud edasi!

1. klassi astuja vanematele

Järveküla Kooli astumiseks esitatakse taotluse e-keskkonnas ARNO või vallavalitsuse kehtestatud vormil allkirjastatuna 10. veebruarist 31. märtsini vallavalitsusele.

Komisjon määrab esimesse klassi astuda soovivale lapsele elukohajärgse kooli
hiljemalt 15. aprilliks.

Vallavalitsus teavitab vanemat esimese klassi õpilase elukohajärgse kooli
määramisest e-keskkonna ARNO kaudu hiljemalt 30. aprilliks.

Õpilase arvamine kooli nimekirja kinnitatakse kooli poolt e-keskkonnas ARNO
hiljemalt 30. maiks.

10. juuniks esitab vanem e-keskkonna ARNO kaudu koolile järgmised
lisadokumendid:
1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või
tõendi) ärakiri;
2) koolivalmiduskaart;
3) nõustamiskomisjoni otsus selle olemasolul;
4) väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul.

Lapse arvamine Järveküla kooli 1. klassi õpilaste nimekirja kinnitatakse kooli
direktori poolt hiljemalt 15. juuniks.

Avatud uste päev koolis on 25. veebruaril kell 18.00.

Haridusinnovatsioon

Äsja sai kokkuvõte tehtud HITSA haridusinnovatsiooni piloteerimise tulemustest, sest Järveküla Koolis katsetati Sphero RVR komplekte. Ainar Prääm koos oma õpilastega katsetas roboteid tunnis ja kokuvõtva hinnanguga saate tutvuda siin: bit.ly/30idhJf

 

Kolm aastat koostöölepet Nordecon ASiga

2017. aastal koolimaja peahoone avamisel kirjutati maja ehitanud Nordecon ASi ja Järveküla Kooli vahel kolmeks aastaks alla koostöölepe, mis haaras kahte tegevusvaldkonda: teaduse populariseerimist ja koolitöötajate panuse märkamist. Lepingu initsiaatoriks oli toonane juhatuse esimees Jaano Vink, keda inspireeris meie 1. septembri avaaktus.

Koostöö teaduse populariseerimise valdkonnas lõi võimaluse Nordecon ASi töötajate kaasamiseks õppetöö läbiviimisesse, sealhulgas töötubade korraldust teaduspäevade raames ja teistes pooltele sobivates vormides. Nii oli üks “Teistmoodi õppimise päev” tervikuna pühendatud ehitamisele. Töötubasid viisid läbi mitmed spetsialistid ja räägiti hoone planeerimisest, rahastamisest ja valmimisest.

Nordecon AS toetas  2000 euroga STEM ainevaldkondade õpetamise ja huvitegevuse läbiviimiseks vajalike õppevahendite ostmist. Selle raha eest saadi inseneeria arendamiseks  robootika komplektid.

Kooli õppekava teostamisel lähtume teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika populariseerimise vajadusest põhikooli noorte hulgas. Täna on meil robootika valikaine, viime läbi töötubasid ja huviringe.

Selleks on koolis vaja innustada ja motiveerida neid, kes ennast arendades pühenduvad ka õpilastele kaasaegsete teadmiste ja oskuste edasiandmisele.

Kolme aasta vältel väärtustas Nordecon AS  enim õpilase arengule pühendunud koolitöötajat ühekordse rahalise preemiaga summas 1000 eurot. Preemia saaja valisid lapsevanemad ja õpilased, kes said omakorda läbi mõelda, mida koolis töötavate inimeste töös ja väärtushinnangutes esile tõsta. Iga astaga muutusid põhjendused, mis nimele lisati, sisukamaks. Kõik head sõnad jõudsid viimasel päeval tänukirjana adressaatideni. Kuna esikolmik oli sageli väga tasavägine, siis andis kool välja ka omapoolseid preemiaid.

Täname Nordecon ASi koostöö eests ja soovime edu Rae vallas juba järgmise põhikooli ehitamisel.

 

 

Aasta lõpp

Aasta lävepakul seistes, vaatame hetkeks tagasi. Oli nii tuska kui ka rõõmu, nii head kui halba, kuid praegu sellega vaevata ei tahaks pead. Uude aastasse võtaks kaasa vaid rõõmuhetked ja parimad soovid meil täide mingu.

Siin veel viimased pildid meie jõulutoimetustest.

Rahulikku jõuluaega ja ilusat uut aastat soovivad Järveküla Kooli õpetajad ning tugimeeskond.

Koolimaja kolmas sünnipäev

Täna tähistasime oma koolimaja kolmandat sünnipäeva, sest aastal 2016 valmis Suur maja ja me saime kõik hakata sööma sööklas ning liikumisõpetuse tunde pidama spordisaalis. Kaks kuud oli kool tegutsenud vaid algkoolile mõeldud Väikeses majas, kus klassiruumideks oli kohandatud garderoobe, õpetajate toas oli kooliõe kabinett.

Täna panime kena punkti eelmise aasta kunsti projektile, mille käigus kõik 600 õpilast mõtestasid lahti kooli moto “Õppimine on elustiil”. Meie kohalik firma Volume Design OÜ teostas võidutöö valguskastina. Kõik õpilastööd, mis septembris olid koolimaja seintel liideti kokku videoklipiks. Elis Kaursoni idee aitas ellu viia Teet Rüütma oma meeskonnaga. Trükisoojana läks õpilastöö kooli esimese korruse seinale.

Nagu tavaks kujunenud kinkisid klassid kooli raamatukokku raamatuid, valmisid sünnipäevakaardid, peeti viktoriine ja söödi küpsisetorti.

Oktoobrivaheajal olid õpetajad koolitusreisil Tartus, kus ülikooli haridusinnovatsiooni keskuses arutati, mida oma kooli juures väärtustame. Tänaseks on ka selle töö tulemused koos. Me peame oluliseks innovatsiooni, õppijakesksust, elulisust, toetavat õpikeskkonda, paindlikku juhtimist, selget visiooni, ausust, võrdsust, tunnustamist, avatud suhtlemist, hoolimist ning turvatunnet, toimivat koostööd, loominguvabadust, vaba tahet, eesmärgistatust, mõistlikku ajakasutust ja head palka koos töötaja väärtustamisega.

Iga märksõna juures hinnati seda, kuivõrd need väärtused on täna juba koolikultuuris nähtavad ja mille kallal tuleks kiiremas korras tööle asuda. Tähelepanu tuleb pöörata hoolivusele, koostööle ja teineteise mõistmisele ning visiooni täpsustamisele. Kool on kasvanud pöörase kiirusega. Selleks, et mõista, kui palju oleme kolme aastaga suutnud, ongi vahel vaja olla tänulik, et meil on just selline õpikeskkond, kollektiiv ja õpilased. Lihtsalt rõõmu tunda ja seda teistega jagada.

Praktikant Saksamaalt

Neljapäeval, 31. oktoobril osales 4. ja 5. klasside saksa keele tundides praktikant Sina Hercher Saksamaalt, Baden-Württembergi liidumaalt.
20-aastane Sina õpib Saksamaal pangatöötajaks ja külastas oma välispraktika raames erinevaid saksa keele ja kultuuri vahendamisega tegelevaid organisatsioone. Ta osales saksa keele tundides Tallinna Saksa Kultuuriinstituudis ja ka meie koolis, kus talle hakkas silma, et meie õpilased tegutsevad tunnis asjalikult ja rahulikult. Talle avaldasid muljet laste Halloweeni kostüümid. Nii laialdast selle päeva tähistamist enda kooliajal ei olnud ta kogenud.
Hetkel on Sina juba tagasi kodumaal ja jätkab finantsala õpinguid.

2.b klassi projektinädal

14.-18. oktoober toimub 2.b klassil Projektinädal.

Esimesel päeval toimus iseõppepäev.
Õpilaste emotsiooni, enne iseõppepäeva alustamist, võib pidada elevuseks! Igale õpilasele oli antud päevakava ülesannetega, mis tuli endale meelepärases järjekorras lahendada. Oluline oli sealjuures, et õpilane sai valida ka ruumi, kus ja kuidas ta õpib.
Tegevusi oli nii passiivseid kui aktiivseid. Lisaks ülesandeid staadionil ja tahvelarvutites.

Õpiti üksinda, kahekesi, kolmekesi. Õpiti koridoris, raamatukogus, klassis, fuajees, spordisaali ümbruses ja ka õues. Täpselt seal, kus iga õpilase arvates just õige see koht olla võis.

Päeva kokkuvõtet tehes oli näha, et õpilastele päev meeldis ning kõik olid rõõmsad, et ka tulevikus õpetaja sellist päeva plaanib korraldada.

Ise õppides saame iseseisvaks!

Teisel projektinädala päeval said õpilased teadmisi liiklusest.
Selgeks said nii liiklusmärgid, laiendati teadmisi iseenda käitumisest liikluses, samuti kontrolliti jalgrataste valmisolekut. Lisaks tehti hulganiselt rollimänge erinevate olukordades näitlikustamiseks, samuti pantomiimi, memoriini ja ka X-breiki.

Kuhu tuleb siiski esimesena vaadata, kui soovid veenduda, et saad teed ületada? Ikka vasakule, sest see tee pool on sulle lähemal. Või kuidas saad sa veenduda, et jalakäija ja autojuht on üksteist näinud? Vaadake üksteisele silma. Või hoopis, kumb pidurdab kiiremini ja suudab esimesena seisma jääda? Kas jalakäija või rong? Kas auto suvel või auto talvel? Mis on need põhjused. Sellest kõigest me teisel projektipäeval rääkisime.
Ja muidugi, pime aeg saabub!

Vaata pilti! Kuidas sina saad ennast liikluses märgatavaks teha?
PS! Mõlemal pildil on TÄPSELT SAMAS KOHAS inimene.
Paneb mõtlema!

Koodimurdmise päev

Täna (10. oktoobril) toimus Järveküla Koolis üleeuroopalise koodinädala (Code Week) raames koodimurdmise päev. 5.-9. klassid võistlesid viktoriinis . Iga klass saatis võistlusele ühe 3-liikmelise võistkonna. Võistlusmängudes pandi proovile õpilaste loogika, programmeerimise ja robootikaga seotud teadmised ning guugeldamise oskus.

Viktoriini tulemused:

I – koht: 8b klass

II – koht: 7a klass

III – koht: 5b klass

 

Õpetajate päev

Tähistades õpetajate päeva olid täna paljude klasside erinevates tundides oma teemadega lapsevanemad. Nii õpetati näiteks kolmandale klassile matemaatikat, räägiti Eesti Vabariigist. Rühmatööna pidid õpilased ise välja mõtlema ühe seaduse.

9. klassi õpilane Rasmus andis 7. klassile informaatikat. Oma emotsioone ja kogemust jagades tundis ta tõelist uhkust selle üle, mida ise oli nende aastate jooksul õppinud. Rasmus sõnas, et tore oli vaadata esimest videot, mis kunagi tehti ja võrrelda seda tänastega.

Pärast tunde tänasime kollege tehtud töö eest. Merike Sepp oli nomineeritud Rae valla aasta klassiõpetaja ja Helen Ball põhikooliõpetaja tiitlile. Neile anti valla tänukiri haridustöötajate tänuüritusel. Täna said nad koolipere poolt tänutäheks õpilastöö „Õppimine on elustiil“. Sama tänu sai eelmise aasta uustulijana Anneli Orav, kes koheselt elavdas meie kunstielu mitme suurprojektiga. Merike ja Helen on tugevalt panustanud koolis teaduse populariseerimisele, loodusainete õpetamisele. Nende õpilased esinesid edukalt õpilaste teadusfestivalil. Merike juhib meie heategevuskampaaniaid, tegeleb keskkonnahoiuga. Kevadel tunnustas hoolekogu teda tehtud töö eest kooli hõbemärgiga.
Kevadel oli meie õpetajaid esile tõstetud Rae valla ettevõtlikkuse auhindadega. Piret Lehiste tõsteti esile ettevõtliku teo kategoorias “Digivahendite kasutamise võistlused läbi õppeaastate”. Ettevõtliku õpetaja ja eestvedajana Õnneleid Mardim-Selmet, keda esitati konkursile, kui muusikalise maailma eestvedajat Järveküla Kooli kogukonnas.

Lühikesel aktusel kandsid 8.b klassi õpilased ette enda tehtud luuletused, millesse pandi ka klassijuhataja.

Koridori lõpus kuuled
Marika kurjakuulutavat kontsapuudet.
Paanikas kardad tunnikontrolli.
Kuid tema naeratus ja mõistev hääl
peatavad su protestijonni.

Õpetajate päeva lõpetas loeng-viktoriin mängustamisest, mille viis läbi tõsimängude dotsent Martin Sillaots Tallinna Ülikoolist. Ehk suudame sellest innustununa siduda eesmärgistatud mängu meie tõsisesse ellu läbi kooliaasta.