If you have a deadline looming, you might be considering hiring an essay writer for you. These services will work to meet this deadline. You don't have to worry about completing your papers on time; they will work quickly and efficiently to meet your requirements. You can also be assured that their writers will provide top-quality writing and won't reveal your identity to the writer. The essay writing services will ensure that you get exactly what you need, and that they will follow the deadline to the letter. Pornlux.com tube

Kooli vastuvõtt

Koolikoha taotlemine toimub Rae valla haridusteenuste haldamise süsteemis Arno

Kooli astumist kaaludes palume vaadata eeskätt seda, kas kooli väärtused ja õppekavas sätestatu lähevad kokku teie pere väärtustega. Me peame oluliseks, et õppija oleks avatud suhtleja; uudishimulik mõtleja; eneseteadlik looja; tasakaalukas riskija ja koostöine vastutaja. Juba algklassidest püüame koos õppija ja perega näha võimalusi, kuidas võtta vastutust oma õppimise eest. Vanemates klassides rakendame iseseisva õppimise nädalaid. 

Õppekava eripära:

  • esimene võõrkeel (A-võõrkeel) – alates teisest klassist (inglise keel);
  • teine võõrkeel (B-võõrkeel) – alates neljandast klassist (saksa keel, vene keel);
  • ujumine 1.- 6. klassini;
  • 7. klassis üks valikaine õpilase valikul;
  • tähelepanu digioskuste kujundamisel ja teaduse populariseerimisel.

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord kehtiv alates 11.01.2022

Olulised kuupäevad!

  1. veebruar – 31. märts. Elukohajärgse koolikoha taotlemise avaldusi saab esitada e-keskkonnas ARNO.
  2. mail on koolivalmiduskaardi esitamise tähtaeg (kui lasteaed selle väljastab). Palume laadida e-keskkonda ARNO. Kool vajab seda informatsiooni klasside komplekteerimisel.
  3. aprilliks määrab komisjon esimesse klassi astuda soovijale elukohajärgse kooli.

Hiljemalt 30. aprilliks teavitab vallavalitsus peret kooli määramisest e-keskkonnas ARNO.

Hiljemalt 15. maiks teavitab lapsevanem õppekoha vastuvõtmisest või loobumisest e-keskkonnas ARNO.

Hiljemalt 20. maiks kinnitatakse Järveküla Kooli poolt kooli nimekirja arvamine e-keskkonnas ARNO. Peredele saadetakse esmane infokiri, mis täpsustab klassi, õppevahendid jmt.

Vallavalitsuse korraldus 317 Järveküla Kooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord