If you have a deadline looming, you might be considering hiring an essay writer for you. These services will work to meet this deadline. You don't have to worry about completing your papers on time; they will work quickly and efficiently to meet your requirements. You can also be assured that their writers will provide top-quality writing and won't reveal your identity to the writer. The essay writing services will ensure that you get exactly what you need, and that they will follow the deadline to the letter.

Kooli vastuvõtt

Koolikoha taotlemine toimub Rae valla haridusteenuste haldamise süsteemis Arno

Kooli astumist kaaludes palume vaadata eeskätt seda, kas kooli väärtused ja õppekavas sätestatu lähevad kokku teie pere väärtustega. Me peame oluliseks, et õppija oleks avatud suhtleja; uudishimulik mõtleja; eneseteadlik looja; tasakaalukas riskija ja koostöine vastutaja. Juba algklassidest püüame koos õppija ja perega näha võimalusi, kuidas võtta vastutust oma õppimise eest. Vanemates klassides rakendame iseseisva õppimise päevi. 

Õppekava eripära:

  • loodus- ja teadusainetel ning inimeseõpetusel on rohkem tunniressurssi;
  • esimene võõrkeel (A-võõrkeel) – alates teisest klassist (inglise keel);
  • teine võõrkeel (B-võõrkeel) – alates viiendast klassist (saksa, vene ja hispaania keel);
  • ujumine 1.- 6. klassini.

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord kehtiv alates 23.01.2024

Olulised kuupäevad!

10. veebruar – 31. märts saab esiada elukohajärgse koolikoha taotlemise avaldusi e-keskkonnas ARNO.

15. veebruaril kell 17.00 toimub kooli tutvustav koosolek 

Hiljemalt 15. aprilliks määrab komisjon esimesse klassi astuda soovijale elukohajärgse kooli.

Hiljemalt 30. aprilliks teavitab vallavalitsus peret kooli määramisest e-keskkonnas ARNO.

Hiljemalt 15. maiks teavitab lapsevanem õppekoha vastuvõtmisest või loobumisest e-keskkonnas ARNO.

Hiljemalt 15. maiks esitab vanem taotluse juurde koolivalmiduskaardi e-keskkonnas ARNO. Kool vajab seda informatsiooni klasside komplekteerimisel.

Hiljemalt 30. maiks kinnitatakse Järveküla Kooli poolt kooli nimekirja arvamine e-keskkonnas ARNO. Peredele saadetakse esmane infokiri, mis täpsustab klassi, õppevahendid jmt.

Alates 15. augustist on õigus komplekteerida vabaks jäänud õppekohad ning võtta vastu lapsi, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on väljaspool Rae valda.