If you have a deadline looming, you might be considering hiring an essay writer for you. These services will work to meet this deadline. You don't have to worry about completing your papers on time; they will work quickly and efficiently to meet your requirements. You can also be assured that their writers will provide top-quality writing and won't reveal your identity to the writer. The essay writing services will ensure that you get exactly what you need, and that they will follow the deadline to the letter.

Projektid

Õpetajate ja koolijuhtide täiendusõppe süsteemi arendamine 2021. aastal osaleb  kool Briti Nõukogu ja haridus- ja teadusministeeriumi kureeritavas pilootprojektis, mille eesmärk on välja selgitada, kuidas toetada koolisisest koostööd ning aidata kaasa uute ideede ja praktikate rakendamisele igapäevatöös. Projekti käigus arendatakse välja tööriistad, mille abil õpetajad ja koolijuhid saavad paremini analüüsida oma professionaalse arengu vajadusi. Luuakse töövahendid koolitusprogrammide mõju mõõtmiseks. Aidatakse õpetajatel ja koolijuhtidel analüüsida, kas nad rakendavad uusi teadmisi ja oskusi oma igapäevatöös ning uuritakse, mis motiveerib õpetajaid ja koolijuhte end pikema aja jooksul täiendama. Kool keskendub antud projekti raames ennast juhtiva õppija temaatikale.


Teaduse populariseerimine Teaduse ja sellega seotud innovatsiooni roll lähitulevikus kasvab nii majanduses kui ka muude eluvaldkondade korraldamisel. Väljakutseks saab teaduse populariseerimine mitte üksnes koolides vaid kogu ühiskonnas. Teadust on võimalik populariseerida näiteks teaduse laiemale avalikkusele mõistetavamaks tegemise (näiteks Teadlaste ÖÖ Festival, teadusteater Kolm Põrsakest, Psühhobuss) ja teadlaskarjääri tutvustamise kaudu (näiteks projekt Tagasi Kooli). Järveküla Koolis on olulisel kohal tõenduspõhine otsustamine ja teadusega seotud tegevuste lõiming igapäevase õppetööga. Oleme liitunud ka Teadus- ja Tehnoloogiapaktiga ning selle eesmärk on: 

  • rikastada õppetööd, kaasates piirkonna ettevõtteid täppisteaduste ja tehnoloogiavaldkonna oskuste ning teadmiste jagamisse;
  • teadvustada teaduse, tehnoloogia ja inseneeria olulist rolli ühiskonna ja majanduse arengus;
  • kaasata erinevaid osapooli ja ressursse valdkonna arengute toetamiseks ning loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (edaspidi LTT) valdkonna oskuste edendamiseks;
  • tutvustada karjäärivõimalusi ja suurendada seeläbi õpimotivatsiooni ja ettevõtlikkust.

Teadus- ja tehnoloogiapakt     Kasulikud lingid:                          Eesti Teadusagentuur www.etag.ee Eesti Teadusagentuuri miks? www.miks.ee Eesti Teadushuvihariduse Liit www.teadushuvi.ee Eesti Rahvusringhääling Novaator www.novaator.ee                  Eesti Teadusinfosüsteem   www.etis.ee


Tööle kaasa! Projekt on algatatud Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poolt eesmärgiga, et Eestis oleks rohkem ettevõtlikke lapsi ja noori. Ühe nädala jooksul avavad üle Eesti ettevõtted uksed oma töötajate lastele, et lastel oleks võimalus tutvuda oma vanemate tööga lähemalt. Lapsed saavad teadlikumaks töömaastikul toimuvast. Nad näevad milline on vanemate töö sisu ja selle väärtus ning teadvustavad miks erinevad tööd on üldse vajalikud. Lapsevanem saab algatuses osaledes võimaluse teha kooliga koostööd, mille kaudu aitab lastel mõista, mille põhjal teha hariduse ja tööeluga seotud valikuid. Tööandjale loob algatus võimaluse panustada järelkasvu ning olla avalikkuses märgatud kui sotsiaalselt vastutustundlik ja peresõbralik ettevõte.  Järveküla Kool osaleb projektis koostöös õpilaste vanematega. Õpilastel on võimalik külastada oma vanema töökohta ja samal ajal õpetajad saavad osaleda täiendkoolitustel või külastada teisi koole. 


Liikuma kutsuv kool  Liikuma Kutsuv Kool on programm, milles otsitakse Tartu Ülikooli liikumislabori eestvedamisel ja koostöös koolidega lahendusi, kuidas muuta koolipäevad liikuvamaks. Kõik lapsed ja noored peaksid aktiivselt liikuma iga päev 60 minutit. Järveküla Kool väärtustab õpilaste liikuvust, sest tänu liikumisele on suurem koolirõõm. Meie Liikuma kutsuva kooli tiimi eestvedamisel toimuvad teisipäeviti “Tantsuvahetund” ja reedeti “Takistusraja Reede”. 


Kiusamisest Vabaks Projekt on välja töötatud Taanis Kroonprintsess Mary Fondi ja Save the Children Denmark koostöös. Eestis on projekti eestvedajaks MTÜ Lastekaitse Liit. Tegemist on kiusamist ennetava programm, mida kasutatakse lasteaedades ja koolides sotsiaalsete oskuste õpetamiseks. Programmi sümbol Sõber Karu rõhutab programmi põhiväärtuseid – sallivust, hoolivust, austust, julgust.  Järveküla Koolis on need väärtused igapäevaste käitumisnormide ja kasvatusprotsessi loomulik osa.  


KIK projekt Järveküla Kooli õpilased osalevad loodus- ja keskkonnahariduse keskuste aktiivõppeprogrammides. Projekti eesmärk on arendada Järveküla Kooli õpilastes keskkonnasäästlike tarbimisharjumusi ning õpetada tundma ökoloogilist tasakaalu aktiivõppeprogrammides osalemise kaudu. Projekt on saanud rahastust Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programmist.


LTT ringid Järveküla Koolis Periood: 26.09.2016–30.06.2020                                                Toetus: 54 000 eurot Eesti keeles kasutatakse lühendit LTT (loodus- ja täppisteadused ja tehnoloogia) ka inglise keelse lühendi STEM mõistes. LTT puudutab sisuliselt kõiki eluvaldkondasid ja siia kuuluvad järgmised koolides õpetatavad ained nagu näiteks matemaatika, keemia, füüsika, bioloogia, geograafia, infotehnoloogia, robootika, tööõpetus. Järveküla Kooli projekti “LTT ringid Järveküla Koolis” eesmärk on populariseerida noorte seas teadus- ja arendustegevust ning loodus – ja täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonda ning kasvatada huvi teadlas- ja insenerikarjääri vastu. Teeme seda viies läbi LTT valdkonna teadmisi ja oskusi arendavaid ning praktilist tegevust pakkuvaid süsteemseid teadusringe.