Isikuandmete töötlemine

Õpilaste andmete töötlemine

Õpilaste isikuandmeid kogutakse ulatuses, mis on seadusega ette nähtud ning vajalikud haridusteenuse osutamiseks ning õppetöö korraldamisega seotud ülesannete täitmiseks. Õpilastega seotud dokumentatsioonile on seatud juurdepääsupiirang. Õpilaste loomingu avaldamiseks piltidena veebilehel või meediakanalites (näiteks Facebook, Instagram), vastavalt nõusoleku vormil antud loale.  Avalikus kohas pildistamise/filmimisega (nt lõpuaktus) seoses ei ole vajalik nõusoleku küsimine. Kool teavitab vanemaid ja õpilasi pildistamise/filmimise toimumisest. Kui tegemist ei ole avaliku kohaga/üritusega, siis on vajalik eelnev nõusolek pildistamiseks/filmimiseks ning fotode/videomaterjali avalikuks tegemiseks. 

Nõusolekut küsitakse ühekordselt üksikute ürituste korraldamiseks vajalike isikuandmete töötlemiseks (nt klassiekskursiooni või õppekäiku organiseerides õpilaste andmete edastamiseks reisifirmale, projektides) ning uuringutes osalemiseks, kui nende käigus edastatakse andmed kolmandatele isikutele. 

Kool küsib nõusolekut, kui isikuandmeid töödeldakse õppetöös kasutatavatesse veebikeskkondadesse juurdepääsu tegemiseks, kui selle juurdepääsu kaudu on võimalik kasutada ka õppetööga mitteseotud rakendusi (nt Google kasutajakonto loomine õpilasele).

Isikuandmete töötlemine kirjavahetuse, avalduse, taotluse ja muu dokumendi alusel

Teie isikuandmeid töödeldakse ulatuses, mis on lubatud õigusaktidega ja on vajalik teie esitatud dokumendi menetlemiseks. Avaliku teabe seaduse kohaselt registreeritakse kirjavahetuse andmed avalikus dokumendiregistris (EKIS). Juhul, kui teie saadetud kiri sisaldab avalikustamisele mittekuuluvaid andmeid, määratakse see registrisse kandmisel asutusesiseseks kasutamiseks. Eraisikust kirjasaatja või -saaja nime ja kirja sisu ei avalikustata. Samuti ei märgita dokumendi avalikus vaates pealkirja selliselt, et selle järgi saaks pöörduja tuvastada.

Järveküla Kool ei loo lapsevanemate e-posti liste. Kogu suhtlus toimub Stuudiumi suhtluskeskkonna vahendusel. Juurdepääsupiiranguga dokumente väljastatakse ainult neile asutustele ja isikutele, kellel on otsene seadusest tulenev õigus neid küsida (nt kohtueelne menetleja või kohus). Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduses.

Vabale ametikohale kandideerimine

Tööle kandideerimisel töödeldakse teie esitatud isikuandmeid, et hinnata teie sobivust vastavale ametikohale. Põhikool eeldab, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud õiguse enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et põhikool nende poole teabe saamiseks pöördub.

Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Järveküla Kooli veebilehe külastamine

Järveküla Kooli veebileht kasutab püsivaid ja seansiküpsiseid selleks, et pakkuda paremat kasutajakogemust. Kasutajad loetakse küpsistega nõustunuks, kui veebilehitseja seadistustes on lubatud küpsised. Kui nendega ei nõustuta, siis võivad mõned veebilehe funktsioonid olla piiratud.

Suhtlusvõrgustiku Facebook kasutamine

Järveküla Kooli Facebooki lehekülje kasutamiseks on tehtud järgmised seadistused:

 • lehekülg on kõigile nähtav;
 • rakendatakse postitaja sõnumi sisu automaatse filtreerimise seadistust (st Facebook tõkestab automaatselt üldteada solvavaid väljendeid sisaldavate postituste avaldamise (seadistus Profanity Filter – keskmine);
 • inimesed saavad kooliga Facebooki vahendusel privaatselt ühendust võtta;
 • kõigil on võimalik viidata kooli Facebooki leheküljele ja selle avalikule sisule (tag’imine).

Facebooki kogutud kasutusstatistika andmed saadakse anonüümsel kujul. Täpsemalt saab selle kohta lugeda Facebooki andmepoliitikast ja küpsiseid puudutavatest eeskirjadest.

Andmete säilitamine

Säilitame teie andmeid kas dokumendi säilitustähtaja möödumiseni või nii kaua, kui seda on vaja seadusest tuleneva ülesande täitmiseks või seadusest tuleneva nõude aegumistähtaja möödumiseni.

Arhiiviväärtuseta andmeid töödeldakse säilitustähtaja möödumiseni. Arhiiviväärtuslikud andmed antakse säilitamiseks üle avalikku arhiivi ning üleantud andmete töötlemine lõpetatakse.

Seoses andmete töötlemisega on teil õigus:

 • saada teavet, milliseid isikuandmeid on põhikool teie kohta kogunud ja kuidas neid töödeldakse. Teabe saamiseks tuleb koolile esitada allkirjastatud taotlus;
  ● nõuda oma andmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebakorrektsed, puudulikud või väärad;
  ● nõuda oma andmete kustutamist või piiramist, kui isikuandmete töötlemiseks ei ole (enam) õiguslikku alust;
  ● pöörduda oma õiguste kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Muu info

Järveküla Kool ei müü, rendi ega üüri teie isiklikke andmeid teistele. Põhikool ei jaga teie isiklikke andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja teile õppe- ja kasvatustöö tugiteenuste osutamiseks (nt toitlustus, e-õpilaspilet, õppeinfosüsteem).

Nõusolekust loobumine (isikuandmete töötlemiseks)

Nõusolekut isikuandmete töötlemiseks küsitakse õpilase nime, pildi ja õpilastööde avalikustamiseks kooli kodulehel ja kooli sotsiaalmeedia kanalis (nt Facebook). Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on koolielu kajastamine. Isikuandmete töötlemise eest vastutav töötleja on Järveküla Kool (Reti tee 20, Rae vald, Harjumaa, 75312 Eesti).

Isikul on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasi võtmiseks tuleb saata allolev avaldus digiallkirjastatuna kool@jarvekyla.edu.ee.

 

Andmekaitsespetsialist Ahto Pahk, andmekaitse@rae.ee

Rae Vallavalitsuse isikuandmete töötlemise kord on leitav: https://www.rae.ee/isikuandmete-tootlemine

If you have a deadline looming, you might be considering hiring an essay writer for you. These services will work to meet this deadline. You don't have to worry about completing your papers on time; they will work quickly and efficiently to meet your requirements. You can also be assured that their writers will provide top-quality writing and won't reveal your identity to the writer. The essay writing services will ensure that you get exactly what you need, and that they will follow the deadline to the letter.