Põhimäärus

Järveküla Kool on Rae Vallavalitsuse hallatav põhikool. Õppekeeleks on eesti keel. Õppetöö korraldatakse trimestrite kaupa.

Järveküla Kooli põhimäärus 2019

Kooli õpilasesindusse valitakse esindaja 1.-9. klassi õpilaste seast.

ÕE tegevuse eesmärgid:

  • esindada kooli ja kaitsta õpilaste huve ja seaduslikke õigusi;
  • kaasa aidata hariduse kvaliteedi, õpikeskkonna parandamise ja õpimotivatsiooni tõstmisele;
  • säilitada ja arendada kooli traditsioone õpilaskonna kaudu;
  • ühendada kooli õpilasi ühisürituste kaudu, aidata kaasa õpilaste omavahelisele koostööle;
  • vahendada õpilaste ettepanekuid ja probleeme kooli juhtkonna, hoolekogu ja õpilaskonna vahel.

Õpilasesinduse põhimäärus

Paper writing service from Master's degree-holding paper writers.