Põhimäärus

Järveküla Kool on Rae Vallavalitsuse hallatav põhikool. Õppekeeleks on eesti keel. Õppetöö korraldatakse trimestrite kaupa.

Järveküla Kooli põhimäärus 2019

Kooli õpilasesindusse valitakse esindaja 1.-9. klassi õpilaste seast.

ÕE tegevuse eesmärgid:

  • esindada kooli ja kaitsta õpilaste huve ja seaduslikke õigusi;
  • kaasa aidata hariduse kvaliteedi, õpikeskkonna parandamise ja õpimotivatsiooni tõstmisele;
  • säilitada ja arendada kooli traditsioone õpilaskonna kaudu;
  • ühendada kooli õpilasi ühisürituste kaudu, aidata kaasa õpilaste omavahelisele koostööle;
  • vahendada õpilaste ettepanekuid ja probleeme kooli juhtkonna, hoolekogu ja õpilaskonna vahel.

Õpilasesinduse põhimäärus

If you have a deadline looming, you might be considering hiring an essay writer for you. These services will work to meet this deadline. You don't have to worry about completing your papers on time; they will work quickly and efficiently to meet your requirements. You can also be assured that their writers will provide top-quality writing and won't reveal your identity to the writer. The essay writing services will ensure that you get exactly what you need, and that they will follow the deadline to the letter.