Tugiteenused

Õpilase toetamiseks on koolis loodud tugisüsteem. Tugisüsteemi peamiseks eesmärgiks on püüda ennetada õpi- ja käitumisprobleeme ning probleemide tekkimise korral võimalikult varakult välja selgitada, millist tuge õpilane vajab ning lähtuvalt sellest toetavate tugimeetmete rakendamine.

Kes mida teeb?

HEV-koordinaator

HEV õpilaste info kaardistamine koostöös õpetajatega, tugispetsialistidega ja lapsevanematega, ümarlaudade korraldamine (HEV õpilasele sobiva õppevormi või tugiteenuse määramiseks ning rakendatud tugiteenuste tagasiside saamiseks), HEV õpilaste dokumentatsiooni haldamine, koolisiseste tugimeetmete rakendamise koordineerimine ning tulemuslikkuse jälgimine.

Õppejuht

Tugimeetmete ja õppekorralduse kavandamine õpilaste individuaalsetest vajadustest lähtuvalt; individuaalsete õppekavade koordineerimine. Korraldab klassijuhatajate tööd. Seirab õppeinfosüsteemis õppe- ja kasvatustöö kohta käivat informatsiooni ning koostab selle alusel perioodilisi ülevaateid.

Sotsiaalpedagoogid

Käitumistugikava koostamine ja haldamine, suhtlus laste ja vanemate ning õpetajatega.  Õpilase sotsiaalsete oskuste hindamine ning tema eakohast tegutsemisvõimet takistavate tegurite analüüsimine, õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja toetamine; koolis esilekerkivate õpilaste sotsiaalsete ja koolikohustuse täitmist takistavate probleemide kaardistamine, nende ennetus- ja lahendustegevuste koordineerimine.

Psühholoog

Individuaalne ja grupinõustamine. Psühholoogi töö eesmärk on laste arengu toetamine. Ta märkab abivajajaid, informeerib probleemidest võrgustikku, teavitab abivõimalustest ning leiab olukorra parendamiseks sobivad spetsialistid. Õpiraskuste korral aitab välja selgitada õpiraskuste põhjused. Vajadusel suunab psühholoog õpilase Rajaleidja keskusesse või eriarsti juurde põhjalikumaks konsultatsiooniks tagasiside saamiseks.

Abiõpetajad

Tunnis õpilaste õppe toetamine, tähelepanu koondamine õpiülesannetele. Õpetajate abistamine tunnis. Õpilase käitumise toetamine vahetundides. Järelvastamise ja kodutööde klassis õpilaste juhendamine.

Õpiabiõpetaja

Õpiabitundide läbiviimine rühmas ja individuaalselt. Koostöö klassiõpetaja ja aineõpetajatega. Järelvastamise ja kodutööde klassis õpilaste juhendamine.

Eripedagoog

Erivajadusega õppija arengu toetamine, õppeprotsessi ülesehitamine vastavalt eritasemelistele õppekavadele. Klassi/rühma või individuaalseid erivajadusi arvestava õppeprotsessi elluviimine, õppetegevuste kohandamine, refleksioon ja professionaalne enesearendamine. Vanemate nõustamine ja perede toetamine õppija erivajadustest lähtuvalt. Kolleegide ja teiste erialade spetsialistide nõustamine õppija erivajadustest lähtuvalt.

Hariduslike erivajadustega laste õppenõustamine on koondatud HARNOsse

HEV-õpilane koolis

Projekt “Väikelahendused Rae valla koolide HEV õpilastele”

Projektis osalevad kõik valla koolid, kes soetasid vahendeid HEV õpilaste integreerimiseks. Projekti rahadega rajati õpperuum koridoris, osteti tahvelarvutid, kõrvaklapid helitundlikkuse mahendamiseks ja salvestusseadmed suulise kõne harjutamiseks. Erinevate õppetegevuste jaoks osteti matid ja kott-toolid. Õpilase heaolu tagamiseks hangiti raskustekk ja vibromadrats. 

 

 

 

 

If you have a deadline looming, you might be considering hiring an essay writer for you. These services will work to meet this deadline. You don't have to worry about completing your papers on time; they will work quickly and efficiently to meet your requirements. You can also be assured that their writers will provide top-quality writing and won't reveal your identity to the writer. The essay writing services will ensure that you get exactly what you need, and that they will follow the deadline to the letter.