Õppekava üldosa

1.     Kooli väärtused
1.1.  Õppimine on eluviis. Õppijatena käsitletakse koolipere tervikuna. Õppe- ja kasvatustöö korraldamisel lähtutakse kohalikest ja rahvusvahelistest suundumustest, leitakse arenguvõimalusi ja otsitakse innovaatilisi            lahendusi.
1.2.   Järveküla Kooli õpilane on: avatud suhtleja, uudishimulik mõtleja, eneseteadlik looja, tasakaalukas riskija ja koostöine vastutaja.
1.3.   Õpetaja on õpilase jaoks mentor, suunaja ja õpipartner.
1.4.   Õppe- ja kasvatustöö on suunatud sellele, et õppijas arendatakse aktiivsust, koostööoskust, ettevõtlikkust, leidlikkust, innovaatilisust ja lahendustele orienteeritust.
1.5.   Olulisel kohal on uurimuslik õpe, kriitiline mõtlemine ja tõenduspõhine otsustamine.
1.6.   Teineteisega suhtlemise aluseks on avatus, sallivus, oskus oma seisukohti põhjendada ning üksteiselt õppida.
1.7.   Õppetöö korralduses ja õpikeskkonna kujundamisel arvestatakse koolipere liikmete eripäradega.
1.8.   Kool lähtub oma tegevuste planeerimisel kogukonna vajadustest.
1.9.   Kooli õppe- ja kasvatustöö toetab eesti keele ja kultuuri säilimist ning kodanikuaktiivsuse arengut.
1.10. Kooli toimimine korraldatakse säästva eluviisi põhimõtteid järgides.

 

2.      Kooli eripära
2.1.   Õppe- ja kasvatustööd planeerides arvestatakse strateegiliste eesmärkidega, mis on määratletud riiklikes ja valla arengukavades ning strateegiates. Selleks:
2.1.1.  toetatakse õppijate ja õpetajate motivatsiooni tegeleda ettevõtlusõppe juurutamisega aineõpetuses ning uurimusliku õppega;
2.1.2.  populariseeritakse reaalainete, tehnoloogia ja loovusainete õppimist;
2.1.3.  kasutatakse sihipäraselt tehnika- ja loodusteaduste huvihariduse võimalusi;
2.1.4.  arendatakse digitaristut, e-õppevara ja nende kasutamise metoodikaid, mis loovad võimaluse uue õpikäsituse kiireks juurutamiseks ning erinevate digiseadmete integreerimiseks õppesse;
2.1.5.  arendatakse ettevõtete ja kooli koostööd;
2.1.6.  pööratakse tähelepanu suhtluspädevuse arendamisele ja kodanikuharidusele.
2.2.   Esimeses kooliastmes lähtutakse üldõpetuse põhimõtetest.
2.3.   Põhikooli riikliku õppekava ja kooli enda poolt pakutavad õppeained on ainetevahelise lõimingu tagamiseks ja õpetajate koostöö organiseerimiseks jaotatud nelja ainevaldkonda: „Keel, kirjandus ja sotsiaalia“ „Võõrkeeled“, „Matemaatika ja loodusained“ ja „Kultuur“.
2.4.   Kool on avatud kogukonna tegevustele. Kooli õppe- ja kasvatustööd toetab kooliga samas hoones tegutsev Rae Huvialakool. Kooli ruume kasutatakse spordi – mitteformaalse õppe tegevusteks.
2.5.   Kool osaleb teaduse populariseerimise koostöövõrgustikus, liitudes kooli tegevuskavaga Eesti Teadusagentuuri poolt koordineeritava teadus- ja tehnoloogiapakti tegevustes.

 

3.      Valikainete ja võõrkeelte valik
3.1.   Neljandas klassis valib õpilane vene ja saksa keele vahel.
3.2.   Valikaine valiku võimalus on õpilasel 7. klassis. Valikaine rühm avatakse, kui selle aine soovijaid on vähemalt 12.
3.3.   Valikaineid pakutakse õppeaasta lõikes arvestades ainevaldkondade tasakaalustatust ja kolmanda kooliastme õppe ning kasvatuse rõhuasetusi.

 

4.     Õppemahtudes tehtud erisused tunnijaotusplaanis ja erisuste tegemise põhjendused
4.1.   Vastavalt põhikooli riiklikule õppekavale on koolil õigus määrata I kooliastmes kaheksa, II kooliastmes kümne ja III kooliastmes nelja nädalatunni kasutamine. Õppemahtude määramisel lähtutakse kooli eripärast ja muutuvast õpikäsitusest.

Eesmärgiks on:
• digipädevuste arendamine,
• emakeeleõppe toetamine,
• käelise ja kehalise tegevuse tähtsustamine esimeses kooliastmes,
• matemaatikapädevuse kujundamine,
• suhtluspädevuse arendamine,
• võõrkeeleõppe toetamine,
• õpilastele valikuvõimaluste pakkumine.

4.2.    Tunnijaotusplaan
4.2.1.  Esimene kooliaste
Kooli poolt määratavast tunniressursist on kaks tundi lisatud võõrkeelele, kolm tundi matemaatika, üks tund käelise tegevuse, üks tund ujumise ja üks tund loodusõpetuse õppeks.

1. 2. 3. Kokku Riiklik
Eesti keel 6 7 6 19 19
Inimeseõpetus 1 1 2 2
A-võõrkeel 2 3 5 3
Matemaatika 4 4 5 13 10
Loodusõpetus 1 1 2 4 3
Muusika 2 2 2 6 6
Käeline tegevus 4 3 3 10 9
Liikumisõpetus 2 2 2 6 8
Ujumine 1 1 1 3 0
Lubatud tunnikoormus 20 23 25 68 60+8

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.   Teine kooliaste
Kooli poolt määratavast tunniressursist on üks tund lisatud kirjanduse, üks tund A-võõrkeele, viis tundi B-võõrkeele, üks tund loodusõpetuse ja üks tund matemaatika õppeks. Üks tund on lisatud käsitöö ja kodunduse ning tehnoloogiaõppele.

4. 5. 6. Kokku Riiklik
Eesti keel 5 3 3 11 11
Kirjandus 1 2 2 5 4
A-võõrkeel 3 3 4 10 9
B-võõrkeel 2 3 3 8 3
Matemaatika 4 5 5 14 13
Loodusõpetus 3 2 3 8 8
Inimeseõpetus 1 1 2 2
Ajalugu 2 1 3 3
Ühiskonnaõpetus 1 1 1
Muusika 1 1 2 4 4
Kunst 1 1 1 3 3
Käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõpetus 2 2 2 6 5
Liikumisõpetus 2 2 1 5 8
Ujumine 1 1 1 3 0
Lubatud tunnikoormus 25 28 30 83 73+10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3.   Kolmas kooliaste
Kooli poolt määratavast tunniressursist on üks tund lisatud matemaatika, üks tund eesti keele, üks tund informaatika ja üks tund õpilase poolt vabalt valitud valikaine õppeks.

7. 8. 9. Kokku Riiklik
Eesti keel 2 2 3 7 6
Kirjandus 2 2 2 6 6
A-võõrkeel 3 3 3 9 9
B-võõrkeel 3 3 3 9 9
Matemaatika 5 5 4 14 13
Loodusõpetus 2 2 2
Bioloogia 1 2 2 5 5
Geograafia 1 2 2 5 5
Füüsika 2 2 4 4
Keemia 2 2 4 4
Inimeseõpetus 1 1 2 2
Ajalugu 2 2 2 6 6
Ühiskonnaõpetus 2 2 2
Muusika 1 1 1 3 3
Kunst 1 1 1 3 3
Käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõpetus 2 2 1 5 5
Liikumisõpetus 2 2 2 6 6
Informaatika 1 1 0
Valikaine 1 1 0
Lubatud tunnikoormus 30 32 32 94 90+4

 

Järveküla Kooli õppekava üldosa, kehtib alates 01.09.2021

Distantsõppe korraldus Järveküla Koolis

AINEKAVAD 2022/23

Ajalugu

Bioloogia

Eesti keel

Füüsika

Geograafia

Hispaania keel

Informaatika

Inglise keel

Inimeseõpetus

Keemia

Kirjandus

Kunst

Käeline tegevus

Käsitöö ja kodundus

Liikumisõpetus

Loodusõpetus

Matemaatika

Multimeediumi alused

Muusika

Saksa keel

Tehnoloogiaõpetus

Tehnoloogiaõpetuse ainekava lisa – robootika

Ujumine

Vene keel

Ühiskonnaõpetus

 

 

If you have a deadline looming, you might be considering hiring an essay writer for you. These services will work to meet this deadline. You don't have to worry about completing your papers on time; they will work quickly and efficiently to meet your requirements. You can also be assured that their writers will provide top-quality writing and won't reveal your identity to the writer. The essay writing services will ensure that you get exactly what you need, and that they will follow the deadline to the letter.