Rae valla õpetajate suvekool

Järveküla Kooli õpetajad osalesid Rae valla esimeses õpetajate suvekoolis. Koos olid koolide ja lasteaedade õpetajad, juhid ja valla esindajad.  Esimese päeva inspiratsiooniettekanne oli Märt Arolt. Ta on võtnud oma südameasjaks tehnoloogia ja tegusate ettevõtjate abil meie hariduselu rikastada. Mõne tema poolt soovitatud algatusega on Järveküla Kool juba liitunud (Edumus, Clanbeat).

Suvekooli teisel päeval otsiti maailmakohviku meetodil neid ideid, mida vallas ühiselt teoks teha.  Keskenduti üldpädevuste ( kultuuri- ja väärtuspädevus,  sotsiaalne ja kodanikupädevus, enesemääratluspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus, matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus, ettevõtlikkuspädevus, digipädevus) kujundamisele ja igale neist leiti vahvaid ettevõtmisi.  Vajalikuks peeti ühiseid õpetajate võrgustikke, kogemuste jagamist, ühisüritusi, koduvalla tundmaõppimist, õpilasesinduste koostööd jne. Oodatakse valla ettevõtete infopanka, kellega koostööd arendada. Igal koolil oli mida teistele eeskujuks tuua.

Nüüd jääb üle ideed ellu viia.