Kodukord

Kodukorras lähtutakse põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning üldinimlikest eetika-, moraali- ja käitumisnormidest. Kodukorra loomise protsessis osalevad õpilased õpilasesinduse kaudu, lapsevanemad hoolekogu kaudu ja kõik kooli töötajad. Kodukorra täitmine on koolipere kohustus, sest see tagab koolielu toimimise meie endi poolt kokkulepitu alusel.

Kodukord_23.11.2020

Järveküla Kooli privaatsuspoliitka on leitav siit: privaatsuspoliitika dokument