Kooli vastuvõtt

Koolikoha taotlemine toimub Rae valla haridusteenuste haldamise süsteemis Arno

Järveküla Koolis avatakse kolm uut esimest klassi. 

Kooli astumist kaaludes palume vaadata eeskätt seda, kas kooli väärtused ja õppekavas sätestatu lähevad kokku teie pere väärtustega. Me peame oluliseks, et õppija oleks avatud suhtleja; uudishimulik mõtleja; eneseteadlik looja; tasakaalukas riskija ja koostöine vastutaja. Juba algklassidest püüame koos õppija ja perega näha võimalusi, kuidas võtta vastutust oma õppimise eest. Vanemates klassides rakendame iseseisva õppimise nädalaid. 

Õppekava eripära:

  • esimene võõrkeel (A-võõrkeel) – alates teisest klassist (inglise keel);
  • teine võõrkeel (B-võõrkeel) – alates neljandast klassist (saksa keel, vene keel);
  • ujumine 1.- 6. klassini;
  • 7. klassis üks valikaine õpilase valikul;
  • tähelepanu digioskuste kujundamisel ja teaduse populariseerimisel.

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord kehtiv alates 11.01.2022

Olulised kuupäevad!

  1. veebruar – 31. märts. Elukohajärgse koolikoha taotlemise avaldusi saab esitada e-keskkonnas ARNO.
  2. mail on koolivalmiduskaardi esitamise tähtaeg (kui lasteaed selle väljastab). Palume laadida e-keskkonda ARNO. Kool vajab seda informatsiooni klasside komplekteerimisel.
  3. aprilliks määrab komisjon esimesse klassi astuda soovijale elukohajärgse kooli.

Hiljemalt 30. aprilliks teavitab vallavalitsus peret kooli määramisest e-keskkonnas ARNO.

Hiljemalt 15. maiks teavitab lapsevanem õppekoha vastuvõtmisest või loobumisest e-keskkonnas ARNO.

Hiljemalt 20. maiks kinnitatakse Järveküla Kooli poolt kooli nimekirja arvamine e-keskkonnas ARNO. Peredele saadetakse esmane infokiri, mis täpsustab klassi, õppevahendid jmt.

Hiljemalt 30. aprilliks teavitab vallavalitsus peret kooli määramisest e-keskkonnas ARNO.

Hiljemalt 15. maiks teavitab lapsevanem õppekoha vastuvõtmisest või loobumisest e-keskkonnas ARNO.

Hiljemalt 20. maiks kinnitatakse Järveküla Kooli poolt kooli nimekirja arvamine e-keskkonnas ARNO. Peredele saadetakse esmane infokiri, mis täpsustab klassi, õppevahendid jmt.

Vallavalitsuse korraldus 317 Järveküla Kooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord

Õpilaspileti taotlusi tehakse Järveküla Kooli kodulehe kaudu kohe pärast koolikoha taotluse koolilt saadud kinnitust. Õpilaspileti saavad õpilased klassijuhatajalt esimesel koolipäeval. E-keskkonna Stuudium kontod luuakse vanematele ja õpilastele 31. augustil. Pikapäevarühma ja huviringi taotlus tehakse Järveküla Kooli Stuudiumi keskkonnas.

Paper writing service from Master's degree-holding paper writers.