Kooli vastuvõtt

Koolikoha taotlemine toimub Rae valla haridusteenuste haldamise süsteemis Arno

Järveküla Koolis avatakse kolm uut esimest klassi. Taotlusele lisatakse tervisekaart, mis edastatakse kooliõele. Kui laps on käinud lasteaias ja talle antakse sealt kaasa koolivalmiduskaart, siis lisatakse ka see Arnosse ning andmed edastatakse klassijuhatajale.

Kooli astumist kaaludes palume vaadata eeskätt seda, kas kooli väärtused ja õppekavas sätestatu lähevad kokku teie pere väärtustega. Me peame oluliseks, et õppija oleks avatud suhtleja; uudishimulik mõtleja; eneseteadlik looja; tasakaalukas riskija ja koostöine vastutaja. Juba algklassidest püüame koos õppija ja perega näha võimalusi, kuidas võtta vastutust oma õppimise eest. Vanemates klassides rakendame iseseisva õppimise nädalaid. 

Õppekava eripära:

  • esimene võõrkeel (A-võõrkeel) – alates 2. klassist – inglise keel;
  • teine võõrkeel (B-võõrkeel) – alates 4. klassist – saksa keel / vene keel;
  • ujumine 1.-6. klassini;
  • argumendiõpetus 4. klassis (infootsing, Google Apps for Education, uurimuslik õpe);
  • 7. klassis valikaine õpilase valikul;
  • tähelepanu digioskuste kujundamisel ja teaduse populariseerimisel..

Teistesse klassidesse võtame lapsi vastu erandkorras, sest koolis on hetkel juba palju õpilasi ja naabrusesse avati uus ja ruumikas Kindluse Kool.

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord 2021

Rae valla korrast lähtuvalt on koostatud Järveküla Kooli vastuvõtu kord. 2.-9. klassi koha taotleja esitab koolile koos taotlusega väljavõtte õpinguraamatust ja tunnistuse, kus sõnalised hinnangud on teisendatud viie palli süsteemi.

Vt Järveküla Kooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord 29.01.2020