Vastuvõtu kord

Elukohajärgse kooli määramine asluseks on Rae vallavalitsuse määrus. Elukohajärgse kooli taotlemiseks esitab vanem või muu seaduslik esindaja taotluse e-keskkonnas ARNO või vallavalitsuse kehtestatud vormil allkirjastatuna 10. veebruarist 31. märtsini vallavalitsusele koos järgmiste lisadokumentidega:

1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) koopia;
2) väljavõte õpilase tervisekaardist;
3) nõustamismeeskonna otsus selle olemasolul.
(2) Koolivalmiduskaardi esitab vanem taotluse juurde e-keskkonnas ARNO esimesel võimalusel hiljemalt 20. juuniks.

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord 2021

Rae valla korrast lähtuvalt on koostatud Järveküla Kooli vastuvõtu kord. 2.-9. klassi koha taotleja esitab koolile koos taotlusega väljavõtte õpinguraamatust ja tunnistuse, kus sõnalised hinnangud on teisendatud viie palli süsteemi.

Vt Järveküla Kooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord 29.01.2020

Taotluse esitamiseks tuleb minna keskkonda ARNO